maandag 2 augustus 2021

Minimale Toetsing LVS


Steeds vaker lees ik van scholen
dat ze streven naar
een minimale toetsing
in het kader van het LVS. 

De reden is bijna altijd dat ze 
'al dat getoets' een beetje te veel
van het goede vinden. 

Hieronder geef ik aan op welke
wijze 
de toetslast teruggebracht
kan worden tot het minimum
.

De wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) biedt scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds veel ruimte voor de invulling daarvan. 

Het eerste schema hieronder kan worden gezien als een sobere standaard aanpak. In groep 1 en 2 vind ik het toepassen van landelijk genormeerde toetsen onwenselijk vanwege de vele bezwaren die eraan kleven.
Ik zou me daarom beperken tot het (gestructureerd) observeren en registreren van in het bijzonder de functieontwikkeling. In groep 3 t/m 8 vind ik eens per jaar toetsen met landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen voldoende, omdat de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht er immers al voor zorgen dat de voortgang in de leerstof wordt bewaakt.

De landelijk genormeerde, methodeonafhankelijk toetsen zijn er namelijk voor om het niveau (de kwaliteit ten opzichte van de landelijke norm) te bewaken: 'Lopen we een beetje in de pas met onze manier van werken?' Verder zijn ze handig om voor de leerling het ontwikkelingsperspectief te bewaken. In de groepen 4 en 5 zou ik wel twee maal het technisch lezen en hoofdrekenen toetsen, omdat die ontwikkeling daar veel sneller gaat. In groep 8 zou ik de toetsen in de eerste helft van het schooljaar afnemen, vanwege het vroegtijdig kunnen opmaken van een schooladvies en vanwege de eindtoets die in april wordt afgenomen. Om na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit, kan in groep 6 of in groep 7/8 een klassikale intelligentietest worden afgenomen, waarmee tevens een (pré)advies VO kan worden geformuleerd. Aanvullend zou in groep 6/7/8 nog een test kunnen worden afgenomen, die iets zegt over de leermotivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen. Hieronder het voorbeeld van een afnameschema, waarbij gekozen is voor een eenmalige afname per onderdeel per leerjaar.


Afnameschema leerling- en onderwijsvolgsysteem

Groephet hele jaarseptember t/m januari*februari t/m juni*
1observeren FO
2observeren FO
3toetsen TL, HR, RW, SP
4toetsen TL en HRtoetsen TL, HR, BL, RW, SP
5toetsen TL en HRtoetsen TL, HR, BL, RW, SP
6toetsen TL, HR, BL, RW, SP
7toetsen TL, HR, BL, RW, SP
8toetsen TL, HR, BL, RW, SPeindtoets


FO = functieontwikkeling, TL = technisch lezen, HR = hoofdrekenen, BL = begrijpend lezen, RW = rekenen/wiskunde, SP = spellen

*) De afname van de toetsen kan worden gespreid over de beschikbare onderwijsmaanden, zodat de toetslast zo draaglijk mogelijk is: maximaal één toets per onderwijsmaand. Andere verdelingen over het jaar zijn mogelijk (bijvoorbeeld eens in de twee maanden een toets).


Voor scholen die minimaal willen toetsen kan onderstaand afnameschema volstaan.
Het voldoet aan de wensen van de onderwijsinspectie en is het absolute minimum.


Minimaal afnameschema leerling- en onderwijsvolgsysteem

Groephet hele jaarokt., nov., dec.*maart, april, mei*
1observeren FO
2observeren FO
3toetsen RW, SP
4toetsen BL, RW, SP
5toetsen BL, RW, SP
6toetsen BL, RW, SP
7toetsen BL, RW, SP
8toetsen BL, RW, SPeindtoets

FO = functieontwikkeling, BL = begrijpend lezen, RW = rekenen/wiskunde, SP = spellen

*) De afname van de toetsen kan worden gespreid over de beschikbare onderwijsmaanden, zodat de toetslast zo minimaal mogelijk is: maximaal één toets per onderwijsmaand. Andere verdelingen over het jaar zijn mogelijk (bijvoorbeeld eens in de drie maanden een toets).


Voor alle genoemde functies zijn instrumenten beschikbaar in het Boom LVS, dat in zijn opzet aansluit bij de wens van sommige scholen om minimaal te toetsen. Het pakket kent namelijke een 'Kern' waarbij alleen Begrijpend Lezen, Rekenen/Wiskunde en Spellen worden getoetst. Bovendien is de normering continu, waardoor de school zelf kan bepalen wanneer (in welke onderwijsmaand) zij welke toets wil afnemen.
Een en ander kan de toetslast tot een minimum beperken.

vrijdag 2 juli 2021

Zicht op ontwikkeling

In dit blog hebben wij het dikwijls gehad over de vraag hoe de school kan nagaan 

of zij 'eruit' haalt wat 'erin' zit. 

In het nieuwe 'Onderzoekskader 2021' maakt de inspectie melding van deze opdracht aan de school: 'De school vergelijkt de informatie (uit het LVS) met de verwachte ontwikkeling van de leerling.'

In het Boom Testcentrum kun je sinds juni 2021 een rapport opvragen waarin op inzichtelijke wijze de meest recente volgtoetsresultaten van een leerling naast zijn of haar leerpotentie worden gelegd: Zicht op ontwikkeling.

In het informatieblad lees je er alles over inclusief voorbeelden van leerlingen met een verschillend profiel. Zeer verhelderend! Klik op de link onder de afbeelding voor het complete informatieblad.Klik hieronder voor het informatieblad

ZICHT OP ONTWIKKELING

donderdag 13 mei 2021

Ouders starten nieuwe school. Welk LVS kozen zij?

Voor de makers van een LVS is het mooi om te zien dat hun systeem is gekozen voor een nieuw te starten school. Het team kan bij zo'n frisse start namelijk in alle vrijheid een keuze maken.

Dat dan uiteindelijk jouw LVS het beste bij de nieuwe school blijkt te passen, doet je goed: de opzet en de middelen spreken blijkbaar aan. 

In dit voorbeeld (de gegevens van de school zijn bij mij bekend) betreft het ons Boom LVS. Hieronder een gedeelte uit de Schoolgids (concept) van de nieuwe school. Daarin valt goed te lezen welke eigenschappen van het LVS de doorslag hebben gegeven.
donderdag 3 december 2020

Meer weten over het Boom LVS?In een korte video vertelt toetsadviseur Anniek je meer
over de mogelijkheden en kenmerken van het Boom LVS:
wat maakt deze toetsen bijvoorbeeld zo kindvriendelijk?


Klik op de link hieronder voor het starten van de video.

 Videopresentatie over het Boom LVS

maandag 23 november 2020

Eind groep 8 is het niveauverschil ruim 3 leerjaren

                                           
Voor DLE-gebruikers is dat geen nieuws. 
Zij zien aan het eind van groep 8, als score op bijvoorbeeld de toets Boom LVS Technisch Lezen, regelmatig rond de 135 goed gelezen woorden in de minuut 
(niveau: eind groep 5). 
Daarnaast zien ze op hetzelfde moment in groep 8 ook meer dan 180 goed gelezen woorden (niveau: brugklas). 
Ook bij de overige toetsen van het Boom LVS zien ze deze verschillen …Geen nieuws
Ook als fenomeen is dit geen nieuws, in het onderwijs weten we dit al ‘eeuwen’. Die verschillen zijn er altijd geweest en die kunnen we niet volledig wegnemen, zeker niet als het aan de aanleg/potentie ligt: de een krijgt de dingen die ze op school leren nu eenmaal meer en vlotter onder de knie dan de ander.

Ouders schrikken
Toch zijn er af en toe nog ouders die ervan schrikken: ‘Hoe kan dat nou? Ze krijgen toch allemaal hetzelfde onderwijs? Dan zouden ze toch ook allemaal aan het eind even ver moeten zijn?’
Ze zijn er zich kennelijk nog onvoldoende van bewust dat de leerlingen na groep 8 uitwaaieren van Praktijkonderwijs tot Gymnasium. En dat terwijl het juist heel mooi is dat je kind na de basisschool op een plek kan komen die het beste bij hem past.

Dat kan natuurlijk niet!
Maar wat betekent het voor de basisschool, waar de wet voorschrijft dat alle kinderen een ‘ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen’? Daar is die mogelijkheid van 'uitwaaieren' niet en ook zittenblijven hoort daar eigenlijk niet bij ... Want als je dat consequent zou doen, dan zou de leerling uit ons voorbeeld met een score van 135 op zijn twaalfde jaar nog in groep 5 zitten (tussen de negenjarigen ...). Dat kan natuurlijk niet!

Maar wat dan wel? 
Leerkrachten in de basisschool doen alle dagen hun uiterste best om alle kinderen te bieden wat hen toekomt. Ze moeten dus differentiëren, maar willen er wel uit halen wat erin zit en dat is bij kinderen zeer verschillend, zo blijkt. 
Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de school goed op de hoogte is van de mogelijkheden, de vorderingen en het niveau van de leerlingen.

Echter
Daar moet niet onnodig veel tijd en energie in gaan zitten en het moet zeker geen doel op zich worden. Bovendien mag het voor de kinderen niet te veel 'een kwestie' worden. Het op een goede manier omgaan met deze grote verschillen vormt voor de school al genoeg uitdaging. Toch horen we scholen daar vaak over klagen: 'Er ligt een te groot accent op; er zijn nog zo veel andere nuttige/noodzakelijke dingen te doen. Kan dit op de hoogte blijven (het volgen van de leerlingen d.m.v. toetsen) niet een tandje minder?'

Boom LVS
De makers van het Boom LVS proberen hieraan tegemoet te komen. 
Gebruikers blijken onder meer de volgende kenmerken te waarderen:
 • Bij de Boom toets zit je niet vast aan aan bepaalde toetsmomenten,
  hij is continu genormeerd.
 • De Boom toets hoef je maar een keer per jaar af te nemen,
  maar hij kan desgewenst vaker worden afgenomen, omdat de leeftijd 'meeloopt' met de normering.
 • Toetsen afnemen kost weinig tijd. De meeste toetsen zijn af te nemen binnen een lesuur.
 • De opmaak van de Boom toetsen is zeer kindvriendelijk.

Meer weten over het Boom LVS? Klik dan hier: Boom LVS

dinsdag 6 oktober 2020

Jammer ...

De eerste Tempo Test Rekenen (T.T.R.) dateert van 1987 en is in 1992 grondig herzien. Daarna is de test meerdere malen verbeterd. Na bijna 30 jaar is de test in 2016 uit de handel genomen. Ruim daarvoor verscheen in 2010 de opvolger, de compleet en grondig vernieuwde TempoTest Automatiseren (TTA). Beide testen zijn breed ingevoerd in meerdere sectoren van het onderwijs.
Ondanks het feit dat de sterk verbeterde TTA al 10 jaar op de markt is, zijn er nog heel veel scholen die werken met de T.T.R. Dat vinden wij jammer, want met de TTA kun je zóveel meer ...
 

zondag 17 november 2019

Welke leerlingvolgsysteemtoetsen zijn goedgekeurd?


Het antwoord op bovenstaande vraag wordt gegeven in een artikel van de Rijksoverheid *
Meer weten?  Klik HIER *) Inmiddels zijn er ook een aantal toetsen voor de groepen 3 t/m 8 
van Bureau ICE goedgekeurd en van Diataal zijn er een aantal toetsen goedgekeurd voor de groepen 6, 7 en 8.

zondag 14 juli 2019

Alles over Didactische LeeftijdsEquivalenten (DLE's)
'Alles' is natuurlijk te veel gezegd, maar wanneer u hieronder op de door mij verzamelde artikelen klikt,  zult u zien dat er op veel vragen een antwoord is te vinden ...


8   AVI of DLE?


13 DLE-LVSdinsdag 12 maart 2019

Overstappen naar Boom LVS. Waarom doen wij dit?


Zelden werd in de nieuwsbrief van een school zo grondig uit de doeken gedaan waarom men overstapt naar het Boom LVS.   
Hieronder de hele tekst. 
Naam en adres van de school zijn bij mij bekend.

De afgelopen weken zijn onze kinderen weer onderworpen aan landelijke toetsen. Voor Technisch Lezen en Rekenen hanteren wij de Cito toets en voor Begrijpend Lezen en Spelling zijn wij overgestapt op de Boom toetsen. Vorig jaar hebben we de Begrijpend Leestoetsen ingevoerd en dit jaar zijn we overgestapt op de Boom Spellingtoets.

Waarom doen wij dit?
In de eerste plaats vanuit de jarenlange onvrede over de positie van het Cito instituut en de invloed van Cito op het curriculum van de scholen. Cito heeft jarenlang het alleenrecht gehad op het gebied van de landelijke toetsen. Ondanks kritiek op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) waar u de mooie grafiekjes van kent, heeft Cito zich niet echt ingezet om inhoudelijke verbeteringen aan te brengen. Ondanks wetenschappelijk onderzoek, dat kinderen niet met een fout woordbeeld geconfronteerd moeten worden, bleef de spellingtoets in multiple choice vorm lange tijd gehandhaafd met de juiste spelvorm tussen drie foute spelvormen. Ook de plaatjes bij de toetsitems waren over het algemeen knullig en niet eenduidig te noemen; bij de toets begrijpend lezen zijn kinderen meer bezig met het zoeken naar de zinnen in ellenlange teksten en het omslaan van bladzijden dan met het leesbegrip.

Cito bracht wel regelmatig na een aantal jaren een vernieuwde versie op de markt, maar deze brachten meer verandering op het gebied van de statistische verwerking dan op het gebied van inhoud. Ondanks het feit dat het zeer moeilijk was om tegen de hegemonie van het machtige Cito instituut in te gaan, dat al lang geen overheidsinstituut meer is, waren er toch een aantal partijen die de uitdaging durfden aangaan. Op dit moment zijn er een aantal leerlingvolgsystemen op de markt die alle zijn goedgekeurd (Cotan gecertificeerd).

Binnen onze overkoepelende onderwijsorganisatie is ongeveer 5 jaar geleden een aantal scholen gaan onderzoeken waarin de Boom toetsen verschilden van de Cito toetsen en hebben op basis van hun bevindingen ervoor gekozen om voor een aantal vakken of alle vakken de Cito toets in te ruilen voor de Boom variant.

Kenmerken van het Boom LVS
 1. De Boom toets zit niet vast aan bepaalde toetsmomenten, maar is continu genormeerd.
 2. De Boom toets hoeft maar een keer per jaar afgenomen te worden, maar kan desgewenst vaker worden afgenomen, omdat de leeftijd van de leerling ‘meeloopt’ met de normering.
 3. Toetsen afnemen kost weinig tijd. De meeste toetsen zijn af te nemen binnen een lesuur.
 4. Het Boom leerlingvolgsysteem is een sterk instrument om de prestaties van onze leerlingen te volgen en zijn methode onafhankelijk (evenals het Cito).
 5. Boom toetsen sluiten aan bij alle eindtoetsen.
 6. De opmaak van de Boom toetsen is zeer kindvriendelijk.
 7. Op de grafiek die u te zien krijgt, ziet u de DLE (didactische leeftijdsequivalent) van uw kind. De didactische leeftijd is het aantal maanden dat uw kind onderwijs heeft gevolgd. Op basis van het aantal maanden wordt een didactische leeftijd bepaald. Op de grafiek ziet u hoe uw kind scoort voor het besproken vak ten opzichte van leerlingen met dezelfde didactische leeftijd.

Download hier de gratis whitepaper
voor aanvullende informatie


Wilt u de nieuwe brochure van 
het complete Boom LVS zien?

Meer informatie
Omdat het verschil tussen het werken met vaardigheidsscores zoals het Cito en met DLE’s zoals bij Boom nog wat uitgebreider te lezen, verwijs ik u naar de blog van toetsauteur Teije de Vos: testen-en-toetsen.blogspot.com.
In het kort leest u dat de toetsen transparanter, pedagogischer, duidelijker en flexibeler beoordeeld worden ten opzichte van de Cito toets.

Nog een reden …
Nog een bijkomende reden waarom scholen kiezen voor een ander toetssysteem is de ‘opgedreven normering’ van het Cito LOVS.
Er wordt in het land veel aan Cito training gedaan, ook met speciaal door Cito ontwikkelde trainingstoetsen. Ook staan Cito toetsen regelmatig op Marktplaats te koop. Hierdoor wordt de gemiddelde score opgedreven en wordt een II niveau al gauw een III niveau etc.

Overstappen niet zonder slag of stoot
Overstappen op een ander toetssysteem gaat niet zonder slag of stoot. Voor de leerkrachten is het ook even wennen. Het invoeren gaat op een andere wijze dan bij het Cito. Vooral in de bovenbouw is het schakelen even lastig. Toch hebben we de Spelling en Begrijpend Lezen voor alle groepen tegelijk ingevoerd en hebben er niet voor gekozen om deze in de bovenbouw af te bouwen.
Het Cito-pakket was weer vernieuwd en we hadden dan ook de nieuwe versie van Cito moeten aanschaffen. Daar hebben we niet voor gekozen.
Volgend schooljaar gaan wij ons oriënteren op Rekenen en Technisch Lezen. Rekenen is bewust nog niet gekozen omdat de toetsinhoud erg ver afstaat van de methode Wereld in Getallen. Dit zou bij een methode onafhankelijke toets niet erg moeten zijn, maar er is in de toets sprake van te veel stof die in een leerjaar WIG nog niet is aangeboden maar wel getoetst wordt*. Wij proberen zorgvuldig te werk te gaan bij deze verandering en houden u op de hoogte!

*) Opmerking van Teije de Vos: in de vernieuwde versie (2019) is aan dit probleem tegemoet gekomen.


Lees eventueel ook nog Een brief: 'Leve de SVT !!!'

vrijdag 1 februari 2019

Frustreer ze niet met toetsen ...


In de brochure over het Boom LVS vertellen gebruikers over hun ervaringen. 

Eén van hen is Tseard Kuperus van  Basisschool De Librije uit Gorredijk.
Klik hier voor de mening van andere gebruikerswoensdag 19 december 2018

Wat is er precies besloten over de kleutertoets?


In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het afnemen van toetsen in de groepen 1/2. Minister Slob heeft hierover op 6 juli 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Helaas is er bij sommige scholen verwarring over de vraag wat hierover nu precies is besloten. 
Om eventuele misverstanden op te helderen zetten we de belangrijkste zaken hieronder op een rij.Scholen bepalen hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen
Als school moet u de ontwikkeling van de leerlingen systematisch volgen met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS). Veel scholen maken daarvoor, al vanaf groep 1/2 gebruik van de toetsen van CITO. Sinds 2013 is de verplichting om ook in groep 1/2 toetsen af te nemen geschrapt uit het inspectiekader. Scholen bepalen sindsdien zelf hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen, ofwel met observaties, ofwel met een toets die de taal- en rekenontwikkeling in kaart brengt.
Vanaf 2021 geen schoolse LVS-toetsen meer voor kleuters
In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft wel ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Die instrumenten dienen bovendien inhoudelijke, diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter. Dit zal waarschijnlijk vanaf januari 2021 gaan gelden.
Observatie-instrumenten, wel genormeerd, maar anders
Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen. De normering zal in ieder geval anders moeten zijn dan die van de 'traditionele' LVS-toetsen, waarvoor de vaardigheidsniveaus I t/m V of A t/m E gangbaar zijn.
Alle LVS-toetsen (waaronder observatie-instrumenten die deel uitmaken van een LVS), moeten worden goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. Ook de observatie-instrumenten voor kleuters zullen door de expertgroep moeten worden goedgekeurd. De expertgroep gaat in gesprek met de aanbieders van LVS-toetsen om te komen tot beoordelingscriteria die een uitwerking zijn van het bovenstaande.