zondag 18 januari 2009

DLE - LVS


Het DLE-LVS is een leerling- en onderwijsvolgsysteem voor het primair onderwijs, o.m. uitgebracht op cd-rom, die eigenlijk bedoeld is als ‘tool’ voor de IB’er (zie noot 1). Het werd rond 2000 op de markt gebracht door uitgeverij Eduforce.  Het systeem kan heel goed als pen-en-papier-versie worden toegepast met behulp van de leerling- en groepsprofielen. En … het kan net zo gemakkelijk, in z’n geheel of gedeeltelijk, in de vele registratie- en volgprogramma’s worden ondergebracht. Te denken valt aan Esis, Tangram, LVS2000, Eduscope, Magister, Schoolfit, SOM, Winsas en dergelijke, maar ook aan bijvoorbeeld ParnasSys en Dotcomschool. De toepassing van het systeem kan worden aangepast aan de wensen van de school en/of het bestuur. Het kan worden ingezet op leerkracht-/groepsniveau, maar ook als 'tool' voor de IB’er (zorgcoördinator).
Bovendien biedt het systeem mogelijkheden voor kwaliteitsbewaking en opbrengstmeting op het niveau van de leerling, de groep en de school.


Klik hier voor het nieuwe
Boom LVS

Zie ook:


Of neus verder nog eens in de vele artikelen in dit blog. 
U kunt ook zoeken op trefwoord (links bovenaan).


Functies

Het systeem maakt leerling-, groeps- en schooloverzichten. Met de overzichten kan niet alleen de voortgang van de leerling, maar ook de kwaliteit van het onderwijs in de groep en op school worden bewaakt. De schooloverzichten kunnen bovendien door het bovenschools management en/of het bestuur worden verzameld om ook op dat niveau te kunnen sturen op kwaliteit.

Het systeem kent de volgende functies:

brengt het vaardigheidsniveau van de leerling in beeld en vergelijkt dit
- met de resultaten van de vorige metingen bij de leerling
- met de resultaten van de groepsgenoten
- met de resultaten van de leerlingen in de vorige en de volgende groepen
- met de landelijke norm
- met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

brengt het vaardigheidsniveau van de groep in beeld en vergelijkt dit
- met de resultaten van de vorige metingen bij de groep
- met de resultaten van de voorgaande en volgende groepen
- met de landelijke norm
- met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

brengt het vaardigheidsniveau van de school in beeld en vergelijkt dit
- met de resultaten van de vorige metingen op de school
- met de landelijke norm
- met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

brengt het leerrendement van de leerling in beeld en vergelijkt dit*
brengt het leerrendement van de groep in beeld en vergelijkt dit**
brengt het leerrendement van de school in beeld en vergelijkt dit***

brengt de leersnelheid van de leerling in beeld en vergelijkt dit*
brengt de leersnelheid van de groep in beeld en vergelijkt dit**
brengt de leersnelheid van de school in beeld en vergelijkt dit***

berekent de opbrengst van het onderwijs bij de leerling en vergelijkt dit*
berekent de opbrengst van het onderwijs bij de groep en vergelijkt dit**
berekent de opbrengst van het onderwijs bij de school en vergelijkt dit***

geeft voor de leerling een ontwikkelingsperspectief in termen van een haalbare vorm van VO
houdt rekening met de afwijking van de leeftijd van de leerling t.o.v. de gemiddelde kalenderleeftijd

*) vergelijken kan met vorige metingen, groepsgenoten, leerlingen in de vorige en de volgende groepen, de landelijke norm en met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

**) vergelijken kan met vorige metingen, de vorige en de volgende groepen, de landelijke norm en met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

***) vergelijken kan met vorige metingen, de landelijke norm (eventueel andere scholen) en met de resultaten bij andere (instrumentele) vaardigheden

Middelen


Bij het systeem werden aanvankelijk de onderstaande (methode-onafhankelijke) onderdelen/testen/instrumenten ontwikkeld (zie noot 2), die op basis van grote landelijke steekproeven zijn genormeerd (de meeste onderdelen kunnen als pen-en-papierversie worden toegepast, een enkel onderdeel heeft ook een ‘eigen’ computerprogramma voor de verwerking):

1. Houding/Gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling)
voor groep 1 t/m 8

2. OPSEO, ObservatiePakket voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
voor groep 1 t/m 8

3. Woordenschattest (taalontwikkeling)
voor groep1 [werd vervolgens Woordenschattest voor peuters en kleuters]

4. LVS 1-2, (functie-ontwikkeling)
voor groep 1 en 2

5. OPFO, ObservatiePakket voor de FunctieOntwikkeling
voor groep 1, 2 en 3

6. Voorwaarden- en kennistoets (taal/lezen en rekenen)
voor groep 2 en 3

7. DLE-TEST lezen klassikaal (technisch lezen)
voor groep 3 t/m 8

8. DLE-TEST lezen zinnen A en B (technisch lezen)
voor groep 3 t/m 8

9. DLE-TEST spellen zinnen A en B (zinnen met werkwoordsvormen)
voor groep 3 t/m 8

10. DLE-TEST hoofdrekenen (technisch rekenen)
voor groep 3 t/m 8

11. DLE-TEST rekenen/wiskunde (inzichtelijk rekenen)
voor groep 3 t/m 8

12. DLE-TEST begrijpend lezen A
voor groep 4 t/m 8

13. DLE-TEST begrijpend lezen B
voor groep 4 t/m 8

14. DLE BOEK, met daarin de DLE-schalen van alle in Nederland verkrijgbare testen

15. Combischalen, DLE- èn Citoschalen van testen uit beide systemen (op cd-rom)

16. NIBOP (zie noot 3), programma voor NIveauBewaking en OPbrengstmeting met DLE èn Cito (zie noot 4)
Al deze onderdelen zijn -naast enkele onderdelen die een relatie hebben met het systeem, zoals het PDO Rekenen- in 2006 overgenomen door Boom test uitgevers te Amsterdam en worden daar onder (meestal) een andere naam doorontwikkeld (zie noot 2). Kijk voor meer informatie bij Boom test uitgevers.

Voor een actueel overzicht van de stand van zaken kunt u ook in dit blog kijken op De testen van Teije de Vos. U vindt daar tevens aangegeven welke testen/toetsen door de Expertgroep Toetsen PO en/of Cotan zijn goedgekeurd.

Er is nieuwe wetgeving rond het leerlingvolgsysteem.
Er blijkt dat het met véél minder kan en dat het bijgevolg stukken eenvoudiger wordt! 


Noten 
1) Het computerprogramma op cd-rom werd ontwikkeld door QPeer en is als zodanig niet meer te koop, omdat de content inmiddels nagenoeg volledig is ondergebracht in bijna alle op de markt zijnde administratieprogramma’s.
De profielen op A3-formaat, waarmee een registratie te realiseren was, die thans door nog geen enkel computerprogramma is geëvenaard, waren nog lange tijd te koop bij uitgeverij Eduforce, maar ook die verkoop is inmiddels gestaakt.

2) De meeste uitgaven zijn niet meer te koop. De nummers 7 t/m 13 verschenen/verschijnen in de verbeterde reeks SchoolVaardigheidsToetsen (Boom LVS) bij Boom test uitgevers te Amsterdam en zijn allemaal goedgekeurd door de Cotan en/of de Expertgroep Toetsen PO en dus toegelaten door de inspectie. Nummer 14 (het DLE BOEK) is nog steeds een 'bestseller'. 


3) Nummer 16 is vervangen door RIO ('Komt eruit wat erin zit?') en werd uitgegeven door Eduforce, thans verkrijgbaar bij meesterharrie.nl

4) Voor de opbrengstmeting (en het bepalen van het ontwikkelingsperspectief) maakt het systeem gebruik van een reeks aanlegtesten: Begintest, Vervolgtest (i.o.), Tussentest en Drempeltest, die respectievelijk worden afgenomen in de tweede helft van groep 2, in groep 4, in groep 6 en in groep 7/8.


Afbeeldingen
(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Schermafdrukken van het computerprogramma DLE-LVS

Voor de liefhebbers drukken we hieronder vier pagina's af uit de reeks 'SWP op maat' waarin een directeur (zou nu ook de IB-er kunnen zijn) z'n gedachten laat gaan over het ingevulde groepsprofiel van groep 6 (hierboven). Het moet opvallen dat slechts één enkel A3-formulier, dat door de school heen met de groep mee gaat, zo ontzettend veel informatie in één oogopslag kan bevatten. Daar kan nog steeds geen computerprogramma tegenop! Let ook eens op het minimum aan administratie dat het bijhouden van dit formulier vraagt. En bovendien: het kost geen stroom, doet het altijd en je hebt het altijd bij de hand ...
Voor IPMON moet u lezen DLE-LVS (zie 'De geschiedenis van de DLE's')

      

Met de zoekfunctie (bovenaan) in dit blog 
kunt u alle hier gebruikte termen verder verkennen.
In 'Begrippen en Regels' worden ze verklaard.