dinsdag 12 maart 2019

Overstappen naar Boom LVS. Waarom doen wij dit?


Zelden werd in de nieuwsbrief van een school zo grondig uit de doeken gedaan waarom men overstapt naar het Boom LVS.   
Hieronder de hele tekst. 
Naam en adres van de school zijn bij mij bekend.

De afgelopen weken zijn onze kinderen weer onderworpen aan landelijke toetsen. Voor Technisch Lezen en Rekenen hanteren wij de Cito toets en voor Begrijpend Lezen en Spelling zijn wij overgestapt op de Boom toetsen. Vorig jaar hebben we de Begrijpend Leestoetsen ingevoerd en dit jaar zijn we overgestapt op de Boom Spellingtoets.

Waarom doen wij dit?
In de eerste plaats vanuit de jarenlange onvrede over de positie van het Cito instituut en de invloed van Cito op het curriculum van de scholen. Cito heeft jarenlang het alleenrecht gehad op het gebied van de landelijke toetsen. Ondanks kritiek op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) waar u de mooie grafiekjes van kent, heeft Cito zich niet echt ingezet om inhoudelijke verbeteringen aan te brengen. Ondanks wetenschappelijk onderzoek, dat kinderen niet met een fout woordbeeld geconfronteerd moeten worden, bleef de spellingtoets in multiple choice vorm lange tijd gehandhaafd met de juiste spelvorm tussen drie foute spelvormen. Ook de plaatjes bij de toetsitems waren over het algemeen knullig en niet eenduidig te noemen; bij de toets begrijpend lezen zijn kinderen meer bezig met het zoeken naar de zinnen in ellenlange teksten en het omslaan van bladzijden dan met het leesbegrip.

Cito bracht wel regelmatig na een aantal jaren een vernieuwde versie op de markt, maar deze brachten meer verandering op het gebied van de statistische verwerking dan op het gebied van inhoud. Ondanks het feit dat het zeer moeilijk was om tegen de hegemonie van het machtige Cito instituut in te gaan, dat al lang geen overheidsinstituut meer is, waren er toch een aantal partijen die de uitdaging durfden aangaan. Op dit moment zijn er een aantal leerlingvolgsystemen op de markt die alle zijn goedgekeurd (Cotan gecertificeerd).

Binnen onze overkoepelende onderwijsorganisatie is ongeveer 5 jaar geleden een aantal scholen gaan onderzoeken waarin de Boom toetsen verschilden van de Cito toetsen en hebben op basis van hun bevindingen ervoor gekozen om voor een aantal vakken of alle vakken de Cito toets in te ruilen voor de Boom variant.

Kenmerken van het Boom LVS
  1. De Boom toets zit niet vast aan bepaalde toetsmomenten, maar is continu genormeerd.
  2. De Boom toets hoeft maar een keer per jaar afgenomen te worden, maar kan desgewenst vaker worden afgenomen, omdat de leeftijd van de leerling ‘meeloopt’ met de normering.
  3. Toetsen afnemen kost weinig tijd. De meeste toetsen zijn af te nemen binnen een lesuur.
  4. Het Boom leerlingvolgsysteem is een sterk instrument om de prestaties van onze leerlingen te volgen en zijn methode onafhankelijk (evenals het Cito).
  5. Boom toetsen sluiten aan bij alle eindtoetsen.
  6. De opmaak van de Boom toetsen is zeer kindvriendelijk.
  7. Op de grafiek die u te zien krijgt, ziet u de DLE (didactische leeftijdsequivalent) van uw kind. De didactische leeftijd is het aantal maanden dat uw kind onderwijs heeft gevolgd. Op basis van het aantal maanden wordt een didactische leeftijd bepaald. Op de grafiek ziet u hoe uw kind scoort voor het besproken vak ten opzichte van leerlingen met dezelfde didactische leeftijd.
Download hier de gratis whitepaper
voor aanvullende informatie
Meer informatie
Omdat het verschil tussen het werken met vaardigheidsscores zoals het Cito en met DLE’s zoals bij Boom nog wat uitgebreider te lezen, verwijs ik u naar de blog van toetsauteur Teije de Vos: testen-en-toetsen.blogspot.com.
In het kort leest u dat de toetsen transparanter, pedagogischer, duidelijker en flexibeler beoordeeld worden ten opzichte van de Cito toets.

Nog een reden …
Nog een bijkomende reden waarom scholen kiezen voor een ander toetssysteem is de ‘opgedreven normering’ van het Cito LOVS.
Er wordt in het land veel aan Cito training gedaan, ook met speciaal door Cito ontwikkelde trainingstoetsen. Ook staan Cito toetsen regelmatig op Marktplaats te koop. Hierdoor wordt de gemiddelde score opgedreven en wordt een II niveau al gauw een III niveau etc.

Overstappen niet zonder slag of stoot
Overstappen op een ander toetssysteem gaat niet zonder slag of stoot. Voor de leerkrachten is het ook even wennen. Het invoeren gaat op een andere wijze dan bij het Cito. Vooral in de bovenbouw is het schakelen even lastig. Toch hebben we de Spelling en Begrijpend Lezen voor alle groepen tegelijk ingevoerd en hebben er niet voor gekozen om deze in de bovenbouw af te bouwen.
Het Cito-pakket was weer vernieuwd en we hadden dan ook de nieuwe versie van Cito moeten aanschaffen. Daar hebben we niet voor gekozen.
Volgend schooljaar gaan wij ons oriënteren op Rekenen en Technisch Lezen. Rekenen is bewust nog niet gekozen omdat de toetsinhoud erg ver afstaat van de methode Wereld in Getallen. Dit zou bij een methode onafhankelijke toets niet erg moeten zijn, maar er is in de toets sprake van te veel stof die in een leerjaar WIG nog niet is aangeboden maar wel getoetst wordt*. Wij proberen zorgvuldig te werk te gaan bij deze verandering en houden u op de hoogte!

*) Opmerking van Teije de Vos: in de vernieuwde versie (2019) wordt aan dit probleem tegemoet gekomen.


Lees eventueel ook nog Een brief: 'Leve de SVT !!!'

vrijdag 1 februari 2019

Frustreer ze niet met toetsen ...


In de brochure over het Boom LVS vertellen gebruikers over hun ervaringen. 

Eén van hen is Tseard Kuperus van  Basisschool De Librije uit Gorredijk.
Klik hier voor de mening van andere gebruikerswoensdag 19 december 2018

Wat is er precies besloten over de kleutertoets?


In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het afnemen van toetsen in de groepen 1/2. Minister Slob heeft hierover op 6 juli 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Helaas is er bij sommige scholen verwarring over de vraag wat hierover nu precies is besloten. 
Om eventuele misverstanden op te helderen zetten we de belangrijkste zaken hieronder op een rij.Scholen bepalen hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen
Als school moet u de ontwikkeling van de leerlingen systematisch volgen met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS). Veel scholen maken daarvoor, al vanaf groep 1/2 gebruik van de toetsen van CITO. Sinds 2013 is de verplichting om ook in groep 1/2 toetsen af te nemen geschrapt uit het inspectiekader. Scholen bepalen sindsdien zelf hoe zij de ontwikkeling van kleuters volgen, ofwel met observaties, ofwel met een toets die de taal- en rekenontwikkeling in kaart brengt.
Vanaf 2021 geen schoolse LVS-toetsen meer voor kleuters
In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen binnen het leerlingvolgsysteem voor kleuters geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen. Er blijft wel ruimte voor het gebruik van observatie-instrumenten. Die instrumenten dienen bovendien inhoudelijke, diagnostische informatie op te leveren over de ontwikkeling van een kleuter. Dit zal waarschijnlijk vanaf januari 2021 gaan gelden.
Observatie-instrumenten, wel genormeerd, maar anders
Scholen hebben behoefte aan een objectief beeld van de ontwikkeling van een leerling. Dit stelt eisen aan de observatie-instrumenten, bijvoorbeeld dat ze zijn genormeerd. Voor de normering van observatie-instrumenten voor kleuters wordt gedacht aan bredere leeftijdsnormen. De normering zal in ieder geval anders moeten zijn dan die van de 'traditionele' LVS-toetsen, waarvoor de vaardigheidsniveaus I t/m V of A t/m E gangbaar zijn.
Alle LVS-toetsen (waaronder observatie-instrumenten die deel uitmaken van een LVS), moeten worden goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO. Ook de observatie-instrumenten voor kleuters zullen door de expertgroep moeten worden goedgekeurd. De expertgroep gaat in gesprek met de aanbieders van LVS-toetsen om te komen tot beoordelingscriteria die een uitwerking zijn van het bovenstaande.

dinsdag 13 november 2018

Scholen willen eruit halen wat erin zit, maar wéten ze wat erin zit?


Heel veel scholen willen  
'eruit halen wat erin zit'.  

Wat eruit komt, weten scholen wel.

Maar weten scholen ook wat erin zit? 

Dat blijkt bij navraag soms tegen te vallen ... Bekijkt u maar eens het voorbeeld van Roderick uit de Handleiding en Verantwoording van de  Tussentest:
(klik op de afbeeldingen voor een vergroting)
Schrikken! 
Ja, de school had wel door dat er meer in zat, maar dat het verschil zó groot zou zijn?!? Nee, dat was toch wel even schrikken. Gelukkig was er nog de tijd om er wat aan te doen, de Tussentest werd namelijk afgenomen in het begin van groep 6. En omdat de school dit al een aantal jaren doet -gewoon door de leerkracht zelf-, hadden ze inmiddels het vertrouwen dat d.m.v. een goede aanpak in korte tijd resultaten te bereiken zijn die het vaardigheidsniveau weer in overeenstemming brengen met de gemeten aanleg/potentie.
Maar ... wat, als de school nu eens niet de aanleg/potentie had gemeten?
 Dat lijkt me niet moeilijk te raden ...
Lees alles over de mogelijkheden van de Tussentest hier.
Voorkomen
Wanneer het uw beleid is 'eruit te halen wat erin zit' en u gaat ook werkelijk meten 'wat erin zit', dan kunt u op eenvoudige wijze bijvoorbeeld onderstaande administratie realiseren (in dit geval het voorbeeld van RIO):


Kijkt u maar eens naar leerling 5 (E), op de roodomrande rij met pijl.
Hoewel dit een A-leerling is, met 3 x een A- en 2 x een B-niveau, is het toch zorgelijk: er komt niet uit wat er bij de Tussentest aan aanleg/potentie is gemeten. Zeker als we bedenken dat de score op de Tussentest tot de 10% beste behoorde (percentiel 93) en dat de B's bij Spellen en Hoofdrekenen lage B's waren (respectievelijk 64 en 72).
 
Dit is dus (ook!) een 'zorgleerling', maar zou die zonder de Tussentest in beeld zijn gekomen?
Leerling 5 (E) hoort op het VWO thuis. Gelet op zijn huidige vaardigheidsprofiel komt hij daar niet.
Alle reden om nu (in groep 6) te onderzoeken wat de oorzaak is en om er vervolgens wat aan te doen, als dat mogelijk blijkt. Er kan na onderzoek namelijk blijken dat deze leerling (om een verschillende redenen) al optimaal presteert, maar dat is dan goed om te weten. We hebben dan in elk geval de kans gehad om erger te voorkomen ...

zaterdag 19 mei 2018

LeerlingvolgtoetsenDe Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde vormen samen een compleet pakket van leerlingvolgtoetsen waarmee u de vorderingen van uw leerlingen op deze vaardigheden kunt volgen. Hieronder vindt u meer informatie per toets.

Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen
Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen krijgt u snel inzicht in de technische leesvaardigheid van uw leerlingen van groep 3 t/m 8. In slechts één minuut stelt u het vaardigheidsniveau vast. De parallelle versie van de toets maakt twee afnames per jaar mogelijk.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en AVI-niveau; vanaf schooljaar 2018/2019 óók vaardigheids- en accuratessescores.
·       Slechts een minuut per leerling
·       Rapport inclusief AVI-niveau
·       Twee afnames per jaar mogelijk

Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen
Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen heeft u een kindvriendelijke toets in handen waarmee u het niveau van uw leerlingen van groep 4 t/m 8 kunt volgen. Met relatief korte teksten en weinig heen- en weergeblader. Af te nemen binnen één lesuur, maar heeft een leerling meer tijd nodig, dan is dat geen probleem.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief een handelingsgerichte diagnostische analyse op individueel en groepsniveau.

·       Korte, gevarieerde teksten
·       Afname binnen een lesuur
·       Inclusief gratis diagnostische analyse (U leest er meer over in het 

Schoolvaardigheidstoets Spelling
De Schoolvaardigheidstoets Spelling Woorden en Werkwoorden is een beproefde manier om uw leerlingen op het gebied van spelling te volgen. Er zijn klassieke woorddictees voor groep 3 t/m 8 en werkwoorddictees voor groep 6 t/m 8. Beide met een parallelle versie, dus twee keer per jaar af te nemen.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief de mogelijkheid voor een uitgebreide foutenanalyse op individueel en groepsniveau.
·       Woorden én werkwoorden
·       Actieve spelling met een klassiek dictee
·       Gratis uitgebreide foutenanalyse (U leest er meer over in het 
     whitepaper Spellingfouten categoriseren’)

Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen
De Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen is het methodeonafhankelijke toetsinstrument op het gebied van automatiseren waarmee u uw leerlingen in groep 3 t/m 8 kunt volgen. Leerlingen maken binnen 5 minuten zoveel mogelijk plus-, min-, keer- en deelsommen. Deze lopen op in moeilijkheid. Nakijken doet u snel en gemakkelijk met de bijgeleverde scoremal. De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel en DLE; vanaf schooljaar 2018/2019 met een parallelle versie en rapportage van vaardigheids- en accuratessescores.

·       Klassikaal en individueel
·       Af te nemen in 5 minuten
·       Gemakkelijk en snel nakijken met scoremal
Heeft u behoefte aan een meer diagnostische toets? Kijk dan ook eens naar de TempoTest Automatiseren.

Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde
De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde is een traditionele rekentoets. Perfect om het rekenniveau van uw leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 te volgen. De toetsen bevatten een minimale hoeveelheid taal: u wilt immers de rekenvaardigheid, en niet de leesvaardigheid meten. Af te nemen binnen één lesuur, maar heeft een leerling meer tijd nodig, dan is dat geen probleem.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief een handelingsgerichte diagnostische analyse op individueel en groepsniveau.

·       Toetst rekenvaardigheid, niet leesvaardigheid
·       Afname binnen een lesuur
·       Inclusief gratis diagnostische analyse (U leest er meer over in het 

================================================================================

Over 'Leerlingvolgen' staan

in dit blog veel interessante bijdragen

maar de onderstaande heb ik er even voor u uitgepikt: