Onderwerpen

donderdag 20 april 2017

IEP Eindtoets sluit aan op Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test onderwijs


Judith Rood, uitgever van Boom test onderwijs, legt uit dat de opgaven van de IEP Eindtoets goed aansluiten op de Schoolvaardigheidstoetsen, het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs.


Hebt u dit jaar de IEP Eindtoets afgenomen? 
Wist u al dat deze eindtoets uitstekend aansluit op het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs?
'De SVT's toetsen wat je wil weten en dat is precies wat de IEP ook doet,' aldus uitgever Judith Rood van Boom test onderwijs. 'Je test dus bijvoorbeeld geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat. De SVT Rekenen-Wiskunde bevat daarom zo veel mogelijk context-arme sommen. Ook bijvoorbeeld de SVT Spelling past in deze visie. Daarin is een ouderwets dictee opgenomen: de leerkracht leest de woorden voor en de kinderen schrijven het op. Daarmee toets je daadwerkelijk het spellen en niet het herkennen van woorden.'

Andere voordelen
Judith Rood noemt ook de andere voordelen van de SVT's: 'Het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs bestaat uit de SVT's Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.' 

De voordelen van de SVT's op een rijtje:

  • Op elk moment in het jaar af te nemen
  • Methodeonafhankelijk 
  • Sluiten aan bij de referentieniveaus
  • Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren
  • Rapportage in niveaus A-E en I-V, percentiel en DLE
  • Vaardigheidsscores voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde
  • Voor Technisch Lezen wordt ook het AVI-niveau gerapporteerd
  • COTAN- en Expertgroep Toetsen PO-OK!
  • Toegelaten door de Onderwijsinspectie
  • In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO


dinsdag 11 april 2017

Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Onderstaande bijdrage in Trouw van 6 april 2017 sluit helemaal aan bij hetgeen ik in deze blog regelmatig naar voren probeer te brengen. 
Omdat ik het niet beter kan zeggen, leg ik de bijdrage vast in deze blog, zodat hij langer dan 'in de krant van gisteren' in ons blikveld kan blijven. 


Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Langer kleuteren levert geen hogere cijfers op, maar is goed voor het welzijn van het kind, aldus Erica Ritzema, kernlid van de Werk-Steungroep Kleuteronderwijs (WSK).

Kleuters die nog een (half) jaartje extra kleuteren zijn volgens de leerkracht gewoon nog niet toe aan groep 3. De inspectie wil daar goede redenen voor horen, omdat wetenschappers er niet van overtuigd zijn dat doorkleuteren meerwaarde heeft op de lange termijn.

Dat getuigt van weinig inzicht in de ontwikkeling van het kleuterbrein. Doorkleuteren is niet bedoeld om de leerresultaten op lange termijn te verhogen, maar om het kind verantwoord de overstap naar groep 3 te laten maken. Die beslissing voorkomt dat het kind beschadigd wordt en voor de rest van zijn leven een hekel aan school heeft. 

Zo'n besluit heeft wel degelijk positieve effecten op de lange termijn, alleen geen direct meetbare. En aangezien wij in een doorgeslagen meetcultuur leven, tellen ze dus niet mee. Langer kleuteren levert geen cognitieve resultaten, maar wel succeservaringen op en houdt het welzijn en de stabiliteit van het kind in stand. Daar heeft het levenslang profijt van.

De term doorkleuteren deugt niet
Als een kind in zijn ontwikkeling nog een kleuter is, kleutert hij niet dóór maar vérder. Hij is gewoon zichzelf en dient zich, volledig in harmonie met zijn eigen kunnen, te mogen ontwikkelen. Dat noemen we aansluitend onderwijs en daarop heeft ieder kind recht.

Demissionair staatssecretaris Dekker gaat met zijn streven naar 1,5 procent zittenblijvers aan dat recht voorbij. Een schoolkind blijft zitten als het zich de stof niet voldoende eigen heeft gemaakt om door te kunnen stromen naar de volgende groep. Een kleuter blijft echter langer in de kleutergroep, omdat hij zich op grond van zijn neurologische ontwikkeling de stof nog niet eigen kán maken.

Wanneer je een groep met betrekkelijk jonge kleuters hebt, is de kans groot dat je omwille van dat zittenblijverspercentage kleuters door laat gaan die daar niet aan toe zijn. Het zou interessant zijn om uit te rekenen wat latere uitval kost aan zorg van ergotherapeuten, schoolpsychologen, logopedisten, assertiviteitstrainingen en wat we verder aan aanbod hebben.

Geen garantie
Ook een hoge Citoscore blijkt geen garantie voor een succesvolle overgang. Die uitkomst geeft slechts een afwijking van een (variabel) gemiddelde, maar zegt niets over het individu en eigenschappen als creativiteit, daadkracht, discipline, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, taakbewustzijn, geduld, sociaal gedrag en zelfstandigheid.

Cito heeft het kleuteronderwijs inhoudelijk veel schade toegebracht. 
Ondanks de motie-Rog (aangenomen 5 november 2013) wordt 80 procent van de kleuterleerkrachten door directies en besturen nog verplicht te toetsen om vervolgens afgerekend te worden op de resultaten. 

Terwijl er tot 11 maanden leeftijdsverschil kan zitten tussen een jong en een ouder kind in groep 2. Men vergelijkt de prestaties van een zuigeling van 7 maanden toch ook niet met die van een peuter van anderhalf. Dat verschil in levenservaring is enorm en wordt niet meegenomen in kleutertoetsen. 

'Citogesjoemel'
Er is breed sprake van 'Citogesjoemel' om kinderen aan de eisen van toetsen te laten voldoen en daardoor wordt uit angst meegewerkt aan kunstmatige handhaving van wanbeleid. Op een bijeenkomst van de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs vertelde een leerkracht dat een kind de juiste antwoorden al had onderstreept voor zij één vraag gesteld had, omdat ouders de toets op Marktplaats hadden gekocht.

Om weer aan te kunnen sluiten op het kind, zijn goede leerkrachten nodig die massaal durven weigeren dit absurdistisch theater in stand te houden. Onderwijsland heeft behoefte aan een nieuwe roerganger met gezond verstand, die kleutertoetsen onmiddellijk verbiedt en zorgt voor gespecialiseerde opleidingen, zodat er rust en ruimte komt voor leerkracht en kind.
-->