Onderwerpen

maandag 19 december 2016

Leerlingvolgsysteem zonder bijwerkingen

Uw kind mag voor het eerst alleen naar school lopen. U hebt hem de weg geleerd. U laat hem gaan … Vertrouwt u erop dat het goed komt? Ja, u moet hem vertrouwen, maar wat zou u er van vinden als de leerkracht u een appje stuurt: ‘Hij is goed aangekomen hoor!’?  
Toch prettig om te weten?

In school gaat dat ook zo
We leren de kinderen van alles en we vertrouwen erop dat het goed komt. Toch willen we dat graag bevestigd zien. Daarvoor doen we af en toe een toets. We zijn blij wanneer we vaststellen dat de leerling weet/kan wat we hem geleerd hebben. En mocht het nog niet helemaal in orde zijn, dan proberen we daar wat aan te doen.
Willen we weten of het niveau overeenkomt met wat er mag worden verwacht, dan doen we een landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toets. En als dat tegenvalt, dan zoeken we uit hoe dat komt en of daar iets aan te doen is.

Wanneer we het vermoeden krijgen dat het resultaat wel eens zou kunnen komen door de minder dan gemiddelde aanleg/mogelijkheden van de kinderen, dan kunnen we het leerpotentieel (wat zit erin?) testen en eventueel de leermotivatie.

Om na te gaan of de dingen die we er aan doen het beoogde effect hebben, zullen we na verloop van tijd nogmaals moeten toetsen: waar zitten we op dit moment en is er een stijgende lijn te zien?

Dit geldt voor de leerling, de groep en de hele school: we willen eruit halen wat erin zit.
Daar is niks mis mee.

Waarom werd er dan toch best veel gemopperd over het leerlingvolgsysteem?
Dat kwam omdat er verkeerde dingen mee werden gedaan. Op veel scholen werden de leerlingen te veel met het gemiddelde vergeleken in plaats van met zichzelf. Dat had veel kwalijke effecten en was ook niet eerlijk. Het is nu eenmaal zo dat aan het eind van de basisschool sommige kinderen naar het gymnasium kunnen en andere naar het praktijkonderwijs. Dat komt omdat het ene kind toevallig meer kan dan het andere. Daar kan niemand wat aan doen. Zolang eruit komt wat erin zit, moet je tevreden zijn. 

Dat geldt ook voor de groep en de school als geheel. Ook daar zullen om deze reden op de ene school de scores hoger zijn dan op de andere. Het maken van ranglijsten met de ‘beste’ school bovenaan is daarom ook onzin en oneerlijk. Het lijkt op een rij met kinderen uit de klas die gerangschikt is van kort naar lang en waarbij de langste dan de eerste prijs zou krijgen. Dat doen we toch ook niet?

Inzichten veranderd
Gelukkig zijn de inzichten op dit punt verbeterd. Ook de onderwijsinspectie gaat er nu anders mee om: de resultaten op de toetsen zijn bestemd voor de school om na te gaan of er verbetering nodig en mogelijk is (Zie: Het kwartje is gevallen ...).

Die resultaten moet je niet aan de grote klok hangen, daar wordt niemand beter van. Je krijgt dan een ‘gevecht om de scores’ bij kinderen en tussen scholen onderling. Waar het werkelijk om gaat wordt vergeten en alle aandacht gaat uit naar de toetsresultaten, die natuurlijk de hoogste moeten zijn: het wordt een wedstrijd, waarvoor alles (meestal de dingen die moeilijk te toetsen zijn) moet wijken (Zie: Gedachtengang ... en Gesjoemel ...

Zodra we er in slagen deze kwalijke bijwerkingen volledig uit te bannen, zal het leerlingvolgsysteem zeker tot nut en minder tot last zijn. 

En ... misschien kan het ook nog wel een tandje minder (Zie: Werkdruk verminderen, is dit een idee?)!

donderdag 17 november 2016

School kan uit steeds meer eindtoetsen kiezen


De PO-Raad zet vandaag de thans beschikbare eindtoetsen op een rij. We geven de integrale tekst hier weer, inclusief 'Wat de PO-Raad vindt'.

De vijver met eindtoetsen groeit. Het ministerie van Onderwijs (OCW) voegde onlangs drie nieuwe toetsen toe aan de keuzelijst. Die bestaat nu uit zes mogelijkheden. Scholen in het primair onderwijs moeten tussen 1 december 2016 en 1 februari 2017 kiezen welke toets ze op de vastgestelde data in april of mei 2017 willen afnemen.


Beschikbare toetsen

Scholen kunnen nu kiezen uit:


Een toets kiezen
Het is de bedoeling dat scholen één eindtoets kiezen. Wel kunnen zij voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een aangepaste toets aanvragen. Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets kiezen. Ook scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer kunnen een eigen eindtoets kiezen. Dit laatste is toegestaan als de vestiging door de inspectie als een afzonderlijke toezichteenheid wordt beschouwd.
Wanneer een school zich op 1 februari niet heeft aangemeld, wordt ervanuit gegaan dat de school de Centrale Eindtoets afneemt. De Inspectie en het College voor Toetsen en Examens zullen in dat geval contact met hen opnemen. Het aanmelden voor toetsen kan via de website van de toetsaanbieder.

Hoe wordt een nieuwe toets geselecteerd?
Toetsaanbieders van een eindtoets moeten bij het ministerie van OCW een formeel verzoek indienen tot toelating van hun toets. Een onafhankelijke commissie, de Expertgroep Toetsen PO, beoordeelt onder meer of de toetsen betrouwbaar zijn en van goede kwaliteit. Vervolgens adviseert de expertgroep de minister van Onderwijs over het al dan niet toelaten van de toets.
Dit advies is zwaarwegend, maar niet bindend. De minister kan het naast zich neerleggen maar moet dan wel uitleggen waarom hij dit doet.
Een besluit van de minister tot toelating van de eindtoets geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets ook positief zijn. Alle beoordelingsrapporten zijn te vinden op de website van de expertgroep.

Wat de PO-Raad vindt
De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle toegelaten toetsen behalve van goede kwaliteit ook onderling vergelijkbaar zijn. Alleen dan kan de toets goed inzicht geven in het niveau van een kind, kunnen scholen worden beoordeeld op hun kwaliteit en kunnen landelijke uitspraken worden gedaan over het onderwijs.

Dat scholen uit steeds meer toetsen kunnen kiezen, is het gevolg van wet- en regelgeving die in 2014 van kracht werd. Dankzij deze wet nemen scholen de eindtoets tegenwoordig later in het schooljaar af. Bij het bepalen welke middelbare school bij een leerling past, geldt de eindtoets daardoor als second opinion naast het schooladvies.

Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden, vindt de PO-Raad. Ze is dan ook blij dat de eerste signalen over het werken met de nieuwe regels positief zijn. Of aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt over twee jaar duidelijk als de leerlingen die vorig jaar aan de brugklas begonnen in de derde klas zitten. Deze informatie is volgens de PO-Raad van cruciaal belang voor eventuele aanpassing van de regels. De regels eerder aanpassen, zoals sommige partijen willen, is volgens de PO-Raad onverantwoord.

zondag 16 oktober 2016

Nu diagnostische analyses mogelijk bij nog meer SchoolvaardigheidstoetsenAlleen een uitgebreid rapport van de toetsresultaten vinden scholen niet meer genoeg. 
Zij willen ook de mogelijkheid om de resultaten van de leerling te analyseren: waar wringt de schoen? 
Ook van de groep willen zij een beeld: waar is behoefte aan extra aandacht?Bij de SVT Hoofdrekenen was er al de TempoTest Automatiseren, die een uitgebreide analyse geeft.

Ook de onlangs verschenen SVT Spelling kent zeer uitgebreide (gratis!) analysemogelijkheden voor z'n gebruikers.

Nu bieden ook de SVT Begrijpend Lezen (1) en de SVT Rekenen-Wiskunde (2) die mogelijkheden.
Er zijn gratis whitepapers verschenen die de mogelijkheden gedetailleerd in beeld brengen.
U kunt ze hier downloaden:

                                    

maandag 11 juli 2016

A-E of DLE ?


Een zwakke leerling kan op een DLE-schaal bij de volgende toets gemakkelijk hoger scoren, maar op een frequentieschaal (A-E/I-V) is dat nog best moeilijk …Ik geef een voorbeeld van een zwakke lezer.

Marietje leest op de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (leeskaart B: De mug) in april groep 4 helaas slechts 30 woordjes in de minuut. Dat is DLE 3 (15 maanden ‘achter’); op de A-E frequentietabel van Cito is dat E (ze behoort op dat moment tot de 10% zwakste lezers).

De school maakt zich zorgen en gaat keihard met Marietje aan de slag. Een jaar later is de score 95 woordjes in de minuut, 65 woordjes méér! Dat is DLE 15, een vooruitgang van maar liefst 12 maanden, waar 10 gemiddeld is! Een prestatie van formaat, die je van zo’n zwakke lezer eigenlijk niet mag verwachten.

Even kijken waar die 95 woordjes op de Cito-schaal staan … een E ?!?!?!
Ja helaas, zij behoort met deze score op dat moment nog steeds tot de 10% zwakst scorende leerlingen ...

Je vraagt ook nogal wat van deze zwakke, doorgaans minder begunstigde, leerlingen als je ze van E naar D wilt brengen. Zeker als je bedenkt dat dit in de I-V schaal nóg moeilijker is, daar is V namelijk de zwakste 20% ...

En dan de boodschap aan de ouders: ‘We vinden het jammer dat we geen goed bericht voor u hebben. Marietje scoort nog steeds in E.’ En dat terwijl ze in een jaar tijd méér dan gemiddeld is vooruit gegaan: geen 10 maar 12 maanden (van 30 naar 95 woordjes in de minuut)! 

Zo'n boodschap voelt niet goed …

woensdag 22 juni 2016

Een Overstapper ...


Op internet kwam ik het tegen: 
de presentatie van een overstapper 
(helaas is de school mij niet bekend). 

De presentatie lijkt bestemd voor de ouders, 
maar het kan ook het bestuur of het team zijn.
Boeiend ...

... om te zien hoe een school dat doet en welke argumenten zij gebruikt. Het mooiste is om te constateren dat deze school zichzelf de tijd gunt en niet alles in één keer wil doen, 
want dat hoeft ook niet!

Benieuwd hoe dat eruit ziet? 
Klik dan op onderstaande link.

dinsdag 14 juni 2016

Veranderingen rond het leerlingvolgsysteem


Er is de laatste tijd nogal wat veranderd rond het leerling- en onderwijsvolgsysteem. 
Aanleiding om er eens opnieuw naar te gaan kijken?

Ten eerste is er de wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) die scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds veel ruimte biedt voor de invulling daarvan.

Ten tweede beoordeelt sinds het schooljaar 2015-2016 niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de leerlingvolgsysteemtoetsen. Naast de psychometrische aspecten van een toets beoordeelt de Expertgroep ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten. In totaal wordt een toets op tien criteria beoordeeld. Het oordeel kan ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
Ten derde hanteert de inspectie met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. 
Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.

Wat betekent dit?

1) De school kan zelf kiezen hoe zij haar leerling- en onderwijsvolgsysteem samenstelt en inricht. Zij kan zelf bepalen welke middelen zij op welke momenten inzet (als de gekozen middelen daartoe de gelegenheid bieden).

2) Wanneer scholen methodeonafhankelijke toetsen gebruiken om daarmee het vaardigheidsniveau van de leerlingen te vergelijken met de landelijke norm, dan dienen deze toetsen te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Expertgroep Toetsen PO.

3) Het oneigenlijk ‘organiseren’ van hoge toetsscores op de tussentoetsen (de leerlingvolgsysyteemtoetsen) kan worden gestopt. De gemeten resultaten zijn weer voor ‘eigen gebruik’ en jezelf voor de gek houden heeft natuurlijk geen zin.
‘Teaching to the test’ hoeft dus niet meer en scholen die de toetsen gebruikten zoals ze zijn bedoeld, zijn niet meer in het nadeel ten opzichte van scholen die oefenden voor de toets. Ook de ouders kunnen stoppen met het sturen van hun kind naar bureaus voor toetstraining: zodra de school daar achter komt, zal het resultaat op de leerlingvolgsysteemtoets niet meer serieus genomen worden. En het mooiste is: aan de normvervaging komt een einde, de normen houden hun waarde.

Kortom: het leerling- en onderwijsvolgsysteem wordt weer van de school! Het is weer bedoeld om na te gaan of de school er met haar manier van werken in slaagt de gestelde doelen te bereiken. De ‘uitslagen’ zijn alleen bestemd voor de school: zitten we op de goede weg?

Wat zijn de gevolgen?

Het lijkt tijd om eens na te denken over het huidige leer- en onderwijsvolgsysteem van de school.

Een aantal mogelijke vragen:

Zijn we tevreden met de manier waarop we nu toetsen?
Willen we in groep 1 en 2 bijvoorbeeld niet liever observeren in plaats van toetsen?

Zijn we tevreden over de toetsen die we nu gebruiken?
Toetsen ze bijvoorbeeld wel wat wij willen weten?

Passen ze voldoende bij onze manier van werken?
Toetsen we misschien te veel (te vaak) en kan het wel een tandje minder?

Gebruiken we de resultaten wel op de juiste manier?
Is de toets een hulpmiddel voor ons of is de toets ‘de baas’ (voorschrijvend)?


En zo valt er nog wel het een en ander te bedenken …

In deze blog vindt u ongeveer 72 artikelen met het trefwoord 'leerlingvolgsysteem'. 
Misschien is het een idee daarin eens rond te neuzen ...vrijdag 20 mei 2016

LeerMotivatieTest nu ook online af te nemen


Het Boom testcentrum is de nieuwe online omgeving voor het scoren, normeren en - in sommige gevallen - digitaal afnemen van haar tests en vragenlijsten. Nu is ook de LeerMotivatieTest (LMT) beschikbaar in het Boom testcentrum.
LeerMotivatieTest nu ook digitaal af te nemen
Gebruikt u de LMT-BO bij individuele leerlingen en wilt u de test op papier bij hen afnemen? Dan gaat u voortaan naar het Boom testcentrum om de test te normeren. 

Nieuw is de mogelijkheid om zowel de LMT-BO als de LMT-VO digitaal af te nemen. 
De voordelen op een rijtje:

 • Leerlingen vullen de antwoorden op de computer in (via het Boom testcentrum).
 • Scoren is niet meer nodig; dit gebeurt automatisch.
 • Ook geschikt voor kleine aantallen leerlingen: credits voor digitale afname zijn al verkrijgbaar vanaf sets van 5 afnames.

Lees meer over de digitale afname op de pagina's van de LMT-BO en de LMT-VO.
U vindt daar o.m. voorbeelden van de rapportage en de informatie voor de ouders.

Overstappen?
Bent u al gebruiker van de LMT en wilt u weten wat u moet doen om over te stappen naar het Boom testcentrum? Neemt u dan contact op met de afdeling Klantenservice via klantenservice@boomtestuitgevers.nl of 020-524 45 14.

dinsdag 19 april 2016

Basisscholen ook op zoek naar alternatief LVS

Dat er dit jaar* al een kwart van de basisscholen een andere eindtoets maakt dan die ‘van de regering’ (de Centrale Eindtoets PO, samen gemaakt met het Cito) zal u zeker niet zijn ontgaan. Dat deze trend ook zichtbaar is als het gaat om toetsen voor het leerlingvolgsysteem, is wellicht nieuw voor u.

Dagtaak
Bij Boom test uitgevers in Amsterdam hebben ze er inmiddels een dagtaak aan. Elke dag worden er wel scholen of besturen bezocht om informatie te geven over ‘het andere leerlingvolgsysteem’. Het gaat dan om individuele scholen die overwegen om over te stappen, maar ook om groepen van scholen die onder aanvoering van het bestuur samen (tegelijk of gefaseerd) willen overstappen. U zult begrijpen dat hiermee het nodige overleg gepaard gaat, waarbij dikwijls de uitgever wordt uitgenodigd.

Alternatieven
Dat scholen al snel bij Boom test uitgevers uitkomen, is te verklaren door het feit dat er, in tegenstelling tot de mogelijkheden bij de eindtoets, voor het leerlingvolgsysteem op dit moment eigenlijk maar één volwaardig alternatief is: de reeks SchoolVaardigheidsToetsen.

Waarom nu op zoek?
Hoewel dat niet het geval was, hadden scholen lange tijd niettemin de indruk ‘dat er maar één leerlingvolgsysteem mocht.’ Daar waren meerdere redenen voor aan te wijzen, maar de wijze waarop de onderwijsinspectie met de resultaten van de lvs-toetsen omging, speelde daarbij een belangrijke rol.
Nu de inspectie per 1 februari 2016 (voor een oordeel over de tussenopbrengsten) niet meer vraagt naar de resultaten van de lvs-toetsen (zie: 'Het kwartje is gevallen ... ') en zij bovendien nadrukkelijk aangeeft dat scholen zèlf mogen bepalen op welke wijze en met welke middelen zij de ontwikkeling van de leerlingen willen volgen, ervaren scholen ineens veel meer vrijheid in het maken van hun keuzes.

Gedifferentieerd beeld
In de praktijk zien we scholen daar nu heel verschillend mee omgaan:
 • De school is ontevreden met (een van) de toetsen en probeert de alternatieve variant (zie: voorbeeld).
 • De IB’er/RT’er gebruikt al (een deel van) de alternatieve toetsen en vraagt zich af ‘Waarom deze toetsen niet ook gebruiken voor het lvs?’
 • De school onderzoekt hoe de toetsdruk/werkdruk kan worden verminderd (zie: 'Werkdruk verminderen, is dit een idee?')
 • Een enkele school van het bestuur neemt een proef met (een deel van) de alternatieve toetsen.
 • Een deel van de scholen gaat (als verkenner) over tot invoering van (een deel van) het alternatieve systeem.
 • Het bestuur geeft de ruimte tot het (deels) vervangen van het lvs.
 • Het bestuur besluit tot gefaseerde invoering van het (gedeeltelijke) systeem.
 • Scholen kiezen er voor samen in één keer compleet over te gaan.

Het kan allemaal
De SchoolVaardigheidsToetsen (SVT's) sluiten naadloos aan bij de bestaande praktijk op de scholen: ze hebben naast Cito-schalen en vaardigheidsschalen ook DLE-schalen en percentielschalen. Ze kunnen een keer paar jaar, maar ook twee keer per jaar worden afgenomen. De resultaten zijn gemakkelijk te verwerken in het door de school reeds gebruikte schooladministratiesysteem. Zo kan een school minimaal één toets vervangen, maar ook allemaal.
Over de kwaliteit van de toetsen hoeft de school zich geen zorgen te maken: ze zijn allemaal goedgekeurd/toegelaten door de Cotan en de Expertgroep Toetsen PO (zie: voorbeeld). 

De uitgever kan u in contact brengen met (groepen van) scholen die geheel of gedeeltelijk zijn overgestapt.

*) Let op: deze post is van 2016!                       Zie voor actuele informatie: Leerlingvolgtoetsen

maandag 22 februari 2016

Een brief: 'Leve de SVT !!!'


Vandaag ontving ik een brief van iemand die de SchoolVaardigheidsToets Begrijpend Lezen heeft afgenomen. 
De inhoud van die brief wil ik u niet onthouden, daarom geef ik hem hieronder weer. Doe er uw voordeel mee!
School en naam van de briefschrijver zijn bij mij bekend. 

Beste Teije de Vos, 
In januari hebben we in groep 8 de Cito Begrijpend lezen afgenomen. De resultaten waren zeer belabberd: 12 van de 24 leerlingen scoorden een D of E niveau! 
We dachten dat dit (net als vorig jaar) wel eens zou kunnen liggen aan de motivatie van de kinderen. Immers, de Cito BL bestaat uit zeer lange en wat saaie teksten. Niet echt uitnodigend dus. 
Voordat we allerlei aanpakken gingen verzinnen, besloten we ook de SVT BL af te nemen. Die is vorige week afgenomen (nota bene op een vrijdag!). Ik weet niet of je de Cito en de SVT naast elkaar kunt leggen ... het verschil is duidelijk. Nu zie ik maar meer 5 leerlingen die echt onvoldoende scoren (en dat deden ze ook op de Cito).
De gemiddelde niveauwaarde is van een 2,1 (= lage C) gestegen naar een B niveau. Zowaar één heel niveau omhoog! 
Hetzelfde zag ik afgelopen jaar toen de kinderen van groep 8 de Eindtoets maakten. Ook hier een enorm gat tussen de Cito BL M8 scores en de scores van de Eindtoets BL (de Eindtoets scoorde aanmerkelijk hoger). Ook hier zie ik verschil in motivatie; de teksten van de Eindtoets zijn korter en aantrekkelijker (= motivatie!). De SVT teksten zijn ook niet te lang en afwisselender. Dan kan een kind de gedachten ook beter bij de tekst houden, dus beter scoren. De SVT staat ook dichter bij de dagelijkse lesstof. 
We willen toch weten of er goed les wordt gegeven en welke kinderen extra aandacht nodig hebben? 
Volgens mij is dat beter te meten met de SVT dan met de Cito. Nu weten we echt welke kinderen extra aandacht nodig hebben voor begrijpend lezen. Bovendien werkt dit minder stress-verwekkend voor de leerkracht. 
Dus voor mij: LEVE DE SVT !!!

zaterdag 13 februari 2016

'Gesjoemel met dyslexieverklaringen moet worden aangepakt'


Hogescholen en universiteiten maken zich zorgen over het gemak waarmee studenten dyslexieverklaringen krijgen.

Ze willen dat het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet en maatregelen neemt.


Woensdag toonde het televisieprogramma Rambam aan hoe makkelijk het is om te frauderen met dyslexieverklaringen. Studenten vertellen hoe ze fraudeerden bij testen en ook de verslaggevers kregen zonder veel moeite de diagnose van orthopedagogen en ggz-psychologen. Het lukte zelfs om telefonisch een verklaring te krijgen op naam van ene ‘Jet Bussemaker’.
Wereld op zijn kop
‘Dat meen je niet’, reageerde de minister. ‘Dit is de wereld op zijn kop, dit kan niet. Studenten die echt zware dyslexie hebben, moeten natuurlijk ook een diploma kunnen halen. De goede moeten niet onder de kwade lijden. Maar dit soort bureaus hoort nog van mij.’
‘Decanen van hogescholen moeten van de betrouwbaarheid van een dyslexieverklaring uit kunnen gaan’, stelt de Vereniging Hogescholen in een schriftelijke reactie. Ze verwacht een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Universiteitenvereniging VSNU sluit zich daar bij aan. Blijkbaar verschilt de kwaliteit van de bureaus heel erg. Het is goed als daar eens naar gekeken wordt’, aldus een woordvoerder.
Studenten met dyslexie mogen in veel gevallen langer over hun tentamens doen en kunnen bij studievertraging tot wel 3.467  euro van hun studieschuld terugkrijgen.'Alleen NRD-KD zorgverleners mogen dyslexieverklaring afgeven'

De mogelijkheid om snel een dyslexieverklaring te kopen of te krijgen zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan of er werkelijk sprake is van dyslexie, moet hard worden aangepakt. Dat stelt Remco Reij van de adviesraad van NRD-KD, kwaliteitsinstituut van dyslexiezorgverleners. Als er zorgverleners zijn die bij NRD-KD zijn aangesloten en zich schuldig lijken te maken aan dergelijke praktijken, dan worden zij stevig aan de tand gevoeld.