Onderwerpen

donderdag 25 juni 2015

Pijnlijk artikel over de COTAN

In Didactief van vandaag verscheen een uitgebreid en grondig, maar bovenal pijnlijk artikel over de COTAN, de Commissie Testaangelegenheden Nederland, waar elke school mee te maken heeft.
Wie daar het fijne van wil weten, moet maar eens 'even' hier kijken ...

zondag 21 juni 2015

Haal meer uit je toetsgegevens


Toetsresultaten, rapporten, schoolverslagen, notulen van gesprekken met kinderen en ouders: hoe neem je op basis van deze grote hoeveelheid data de juiste beslissingen? 
Als je op de juiste manier met deze gegevens omgaat, vormen ze echter een rijke bron van informatie.

Dat bewijst het zeer praktische, helder en aantrekkelijk geschreven boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' dat zojuist is verschenen bij Boom test uitgevers. 
Van harte aanbevolen! 

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
De laatste jaren ligt de focus in het Nederlandse onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken. In toenemende mate wordt van scholen verwacht dat ze van de schoolontwikkeling van leerlingen een systematisch proces maken. Ze worden daartoe ondersteund door leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen. Door een juiste analyse, gebruik en toepassing van de informatie uit diverse systemen kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het verhogen van het leerlingenniveau, het verbeteren van planmatig handelen van leerkrachten (groepsplannen) en het verbeteren van succesvol schoolbeleid.

Optimaal gebruikmaken van informatie in het passend onderwijs
Haal meer uit je toetsgegevens sluit aan bij wat er van scholen wordt gevraagd in het kader van passend onderwijs. Door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie kun je beter in kaart brengen wat iedere leerling aan onderwijs en begeleiding nodig heeft.

Opbouw van het boek

  • Deel A begeleidt de leerkracht aan de hand van vragen, situatiebeschrijvingen en voorbeelden bij het vertalen van data naar een groepsplan. 
  • Deel B biedt intern begeleiders en schoolleiders praktische trainingen om hun team te ondersteunen bij dit proces. 
  • Deel C bevat theoretische toelichtingen op en verdiepingen van de diverse thema’s en gehanteerde begrippen.

Voor wie
Haal meer uit je toetsgegevens is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.

donderdag 18 juni 2015

Wat verwacht de inspectie van de school?


In haar Nieuwsbrief van vandaag maakt de inspectie helder wat zij van scholen verwacht op het gebied van testen, toetsen, registreren en ... wat daarna komt.  
We geven hieronder de integrale tekst van het onderwerp.
In de komende nieuwsbrieven gaan we met enige regelmaat een algemeen onderwerp over het toezicht bespreken. Want wat mag de inspectie van scholen en besturen verwachten? En ook: wat kan een school van de inspectie verwachten? Deze keer over registratie en verantwoording.
 
In de laatste maanden van het schooljaar nemen veel leraren weer toetsen af uit het leerlingvolgsysteem. Mede dankzij gegevens uit deze toetsen krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen in hun groep. Op de meeste scholen start dan ook een intensieve periode van registratie. Scholen maken doorgaans zelf interne afspraken over wat er geregistreerd moet worden, en waar. Maar wat verwacht de inspectie eigenlijk op dat gebied?
 
Signaleren, analyseren en aanpak kiezen en uitvoeren
De inspectie verwacht dat leraren zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen, dat zij over die ontwikkeling nadenken en dat ze daar ook hun handelen op afstemmen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, kunnen leraren zich vragen stellen als: Gaat het goed met deze leerling? Kan het beter en wat kan ik daarin betekenen? Als het niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de leerling, is het van belang te weten hoe dat komt en hoe een leerkracht het onderwijs voor deze leerling daar op kan afstemmen. Kort gezegd: de inspectie verwacht dat leraren signaleren, analyseren, een aanpak kiezen en - vooral - die aanpak uitvoeren.
 
Tijdens het schoolbezoek en het overleg met het bestuur bekijkt de inspectie daarom hoe die cyclus wordt doorlopen op de school. De inspectie stelt geen specifieke vormeisen aan de manier waarop de school zich daar over verantwoordt, zolang de school maar kan aantonen dat niet alleen de procedure op orde is, maar juist ook de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.
Om dat te beoordelen observeren de inspecteurs de lessen, bekijken ze de administratie en voeren ze gesprekken. Voor de inspectie is het daarbij zeker niet nodig dat leraren informatie op verschillende plekken registreren, zolang de informatie maar beschikbaar en inzichtelijk is. Hiermee kan de school het onderwijsproces goed uitvoeren en uitleggen aan de ouders, aan de leerling, aan het bestuur. En inderdaad, ook aan de inspectie.