Onderwerpen

dinsdag 17 november 2015

SVT Spellen maakt LVS compleet


Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers bevat nu ook een compleet nieuw ontwikkelde spellingtoets: de Schoolvaardigheidstoets Spelling is zojuist verschenen.  
De Schoolvaardigheidstoets Spelling (SVT Spelling) is een toets voor groep 3 t/m 8 waarbij de leerlingen de dicteewoorden zelfstandig opschrijven. De toets is voorzien van een (gratis) foutenanalyse.

Vier gebruiksdoelen
De SVT Spelling leent zich voor verschillende doeleinden:
 •       Niveaubepaling per leerling en per groep
 •       Als onderdeel van het leerlingvolgsysteem
 •       Nauwkeurige analyse van de fouten van zwakke spellers
 •       Meten van de effectiviteit van remediërende spellingsprogramma's

Toetsen wanneer u dat uitkomt
Of u op school nu één of meerdere toetsmomenten hebt, u kunt de SVT Spelling afnemen wanneer u dat wilt. Met twee (parallelle) versies en een normering voor het hele schooljaar bepaalt u zelf of u de toets eenmaal of vaker per jaar afneemt.

SVT Spelling: dictee zonder meerkeuzevragen
Bent u ook op zoek naar een spellingtoets voor groep 3 t/m 8 waarbij uw leerlingen de dicteewoorden zelfstandig opschrijven? Dan voldoet de Schoolvaardigheidstoets Spelling (SVT Spelling) aan deze wens. Deze toets bestaat uit twee onderdelen; een woorddictee voor groep 3 t/m 8 en een werkwoorddictee voor groep 6 t/m 8. De SVT Spelling bevat geen meerkeuzevragen: de leerlingen schrijven de gevraagde woorden zelfstandig op. De toets is voorzien van een (gratis) foutenanalyse.

Afname
De toets is opgebouwd uit een reeks van blokken van verschillend niveau: 6 blokken voor de SVT Spelling Woorden en 3 blokken voor de SVT Spelling Werkwoorden. Iedere leerling maakt twee blokken, binnen een tijd van ongeveer 30 minuten. Aangezien veel leerlingen al vertrouwd zijn met de dicteevorm hoeft de leerkracht relatief weinig instructie te geven.

Parallelle versies voor herhaalde afname
Toetst u op school vaker dan eenmaal per jaar? Of wilt u een spellingstoets inzetten voor de evaluatie van remedial teaching? Voor zowel de SVT Spelling Woorden als de SVT Spelling Werkwoorden zijn er twee, parallelle, versies. Hiermee kunt u de vooruitgang van de leerling nog beter volgen.

Gratis foutenanalyse voor nauwkeurig beeld van spellingproblemen
De rapportage van de SVT Spelling bevat standaard een DLE, percentielscore, Niveaus A-E en I-V en vaardigheidsscore. Daarnaast kunt u in het Boom testcentrum een eenvoudig te gebruiken foutenanalyse maken. Deze foutenanalyse classificeert alle mogelijke fouten in 18 categorieën (o.a. klankzuiverheid, leenwoorden en werkwoordspelling voltooid deelwoord) en geeft waardevolle informatie over de specifieke spellingsproblemen van een leerling. De categorisering is gebaseerd op de meest recente en gedetailleerde systematiek die momenteel beschikbaar is in het Nederlands. U kunt de foutenanalyse gratis gebruiken in het Boom testcentrum nadat u de toetsscores hebt genormeerd.

Schoolvaardigheidstoetsen: leerlingvolgsysteem en zelfstandige instrumenten
De SVT Spelling verschijnt in de reeks Schoolvaardigheidstoetsen, die als zelfstandig instrument zijn te gebruiken (bijvoorbeeld door RT-praktijken) en daarnaast een compleet leerlingvolgsysteem vormen voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit bestaat nu naast de SVT Spellen uit de SVT Technisch Lezen, SVT Begrijpend Lezen, SVT Hoofdrekenen en SVT Rekenen-Wiskunde.

De SVT Spelling is de vervanger van de DLE-test Spellen Zinnen A en B. De Schoolvaardigheidstoetsen zijn de opvolgers van de voormalige DLE-tests: met een nieuwe normering, frisse vormgeving en waar nodig aangepaste en nieuwe items zijn deze tests vernieuwd en geactualiseerd.

vrijdag 6 november 2015

De LMT, wat kan ik daar mee?De LeerMotivatieTest geeft veel inzicht in de sociaal-emotionele eigenschappen van een leerling. Maar hoe ga je in verschillende situaties met de testuitslag om? In het gratis whitepaper 'De LMT, wat kan ik daar mee' beschrijf ik drie toepassingen van de test en adviseer ik over de vervolgstappen.(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Op de website van Boom test uitgevers onderwijs kunt u de whitepaper downloaden.

woensdag 7 oktober 2015

‘Als onze school de Tussentest nu eens níet had afgenomen …’

Steeds meer ouders willen graag dat de school zo ongeveer in groep 6 een beeld geeft van de mogelijkheden van hun kind, zodat ze dat kunnen vergelijken met de huidige prestaties: komt er wel uit wat erin zit?  En … ze willen graag weten waar ze qua schooladvies straks zo’n beetje op mogen rekenen in groep 8. Nu zoeken ouders voor een antwoord op die vragen hun heil vaak buiten de school. De vraag is daarom: ‘Waarom gaat de school niet zèlf na wat erin zit?’ Groep 6 is daarvoor het uitgelezen moment …’
Ouders blij met school
De ouders van Roderick zijn blij met hun school. Die school heeft namelijk al een aantal jaren de gewoonte (vroeg) in groep 6 de Tussentest af te nemen. Voor de school was de uitslag van Roderick toch wel een beetje een verrassing, voor de ouders minder … Ze hadden tegen het eind van groep 5 steeds sterker het gevoel gekregen dat er méér in zat.

Hieronder drukken we het Leerlingprofiel van Roderick af.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het Leerlingprofiel van Roderick laat een bemoedigend beeld zien: die moet ver kunnen komen! Aan het eind van de basisschool lijkt een advies VWO er zeker in te zitten.  Helaas wekken de schoolprestaties van Roderick een geheel andere indruk … Het gemiddelde DLE bij de voornaamste instrumentele vaardigheden (technisch lezen, hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen) bedraagt 25 bij een DL 32. Dit levert een perspectief op van VMBO basis/kader. Dat is duidelijk niet in overeenstemming met de hier gemeten mogelijkheden van Roderick.

Oorzaak?
Wellicht moeten we hiervoor de oorzaak zoeken in de betrekkelijk lage leermotivatie*, die in tegenstelling tot het zelfvertrouwen (zeer hoog!) en het doorzettingsvermogen wel erg laag is. Het beeld komt overeen met de indruk in de klas: Roderick doet voorkomen alles te weten en te kunnen, maar blijkt niet in staat daar het nodige voor te doen.

Wat te doen?
De geconstateerde discrepantie tussen mogelijkheden en resultaat is niet acceptabel. Op den duur zal dit ook bij Roderick zelf problemen geven: hij zal zich ongelukkig voelen op de plek waar hij uiteindelijk op basis van zijn huidige vaardigheidsniveau terecht zal komen.
Het lijkt raadzaam om bij Roderick een aantal sociaal-emotionele aspecten nog eens te (laten) observeren/onderzoeken om vervolgens tot een plan van aanpak te komen dat leidt tot een verbeterde werkhouding, ten einde een hoger (passend) vaardigheidsniveau te bereiken.

Ouders blij met uitslag
De ouders waren blij met deze uitslag: het bevestigde hun vermoeden. Verder waren ze erg blij dat dit nu (begin groep 6) al aan het licht kwam, omdat er is nu nog tijd is er iets aan te doen. Ook de school en Roderick zijn beter af: de school kan een leerling brengen waar hij thuishoort en Roderick wordt gelukkiger op die plek.

*) Omdat in combinatie met de Tussentest ook (standaard) de LeerMotivatieTest (LMT) wordt afgenomen, krijgt de school tevens inzicht in de persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen bij het leren op school.

vrijdag 18 september 2015

De halve klas Hoogbegaafd?Laatst vroeg een ouder mij: 'Hoe zit dat nou eigenlijk met die hoogbegaafden? In de klas van onze Sjoerd lijkt wel de helft hoogbegaafd!?!' Daarom hieronder de feiten.

Hoe moet je nu een bepaalde IQ score interpreteren?
De onderstaande tabel is ontleend aan Resing en Blok en geeft een helder overzicht.


IQ
Percentage van de
bevolking met dit IQ
Interpretatie
> 130
2.1
Zeer begaafd
121-130
6.4
Begaafd
111-120
15.7
Bovengemiddeld intelligent
90-110
51.6
Gemiddeld intelligent
80-89
15.7
Benedengemiddeld intelligent
70-79
6.4
Zwak begaafd

Op een school met 100 leerlingen heb je dus kans op 2 hoogbegaafden ...
Slechts 4 van de 1000 mensen hebben een IQ van 140 of hoger.
Iemand met een IQ van 180 komt in Nederland waarschijnlijk maar 1 keer voor.


Bron: Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2002). De classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37, 244-249.

woensdag 9 september 2015

School dupe van zorgleerling

Basisscholen die zorgleerlingen in de klas hebben, voelen zich onterecht bestraft door de Onderwijsinspectie. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 


Leerlingen met een beperking trekken het gemiddelde van de Cito-scores van deze scholen naar beneden. Deze negatieve scores kunnen ervoor zorgen dat scholen die zorgleerlingen opvangen door de inspectie als ‘zwak’ worden beoordeeld, terwijl de resultaten in principe al jaren goed zijn.

De PO-Raad laat in de krant weten dat het niet de bedoeling kan zijn dat scholen die hun best voor zorgleerlingen doen, worden gestraft. Ook de Onderwijsinspectie zelf geeft in het artikel aan dat ,'het effect van toezicht niet moet zijn dat scholen geen zorgleerlingen durven aan te nemen’. 


De Inspectie is daarom van plan om het inspectiekader af te stemmen op de huidige situatie.

maandag 31 augustus 2015

Schoolvaardigheidstoetsen: geen risico's!


Is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker publicaties verschijnen waarin de validiteit van bepaalde toetsen voor schoolvaardigheid in twijfel wordt getrokken (wordt er wel getoetst wat de maker beweert)?  
En hebt u gezien dat in het merendeel van die publicaties die onvoldoende/afwezige validiteit bovendien wordt aangetoond met onderzoekgegevens?* 

Er is een grond voor die twijfel:

 • Als je het technisch lezen wilt toetsen, kan dat dan wel met meerkeuzevragen?
 • Als je het (technisch) rekenen wilt toetsen, lukt dat dan wel door de som in een tekst te 'verpakken'?
 • Als je het spellen wilt toetsen, is dat wel mogelijk met meerkeuzevragen?

Bij de Schoolvaardigheidstoetsen lopen wij die risico’s liever niet,
wij blijven zo dicht mogelijk bij de kerntaak: • SVT Technisch Lezen:
  hoeveel woordjes kan de leerling in een tekst, die in moeilijkheid oploopt, correct voorlezen binnen een minuut?
 • SVT Hoofdrekenen:
  hoeveel plus-, min-, keer- en deelsommen tot 100 kan de leerling foutloos maken binnen vijf minuten?
 • SVT Spelling:
  hoeveel voorgelezen woordjes kan de leerling zonder fouten opschrijven?
 • SVT Rekenen-Wiskunde:
  hoeveel en ‘kale’ en met weinig woorden gepresenteerde sommen kan de leerling foutloos maken?
 • SVT Begrijpend Lezen:
  hoeveel vragen kan de leerling correct beantwoorden over korte stukjes tekst?

Overstappers
Er zijn (groepen van) scholen die op dit moment overwegen over te stappen naar de Schoolvaardigheidstoetsen.
Misschien kunnen zij ook bovenstaande in hun overwegingen betrekken …

*) En dat, terwijl de COTAN de validiteit als voldoende/goed beoordeelde (!)

donderdag 25 juni 2015

Pijnlijk artikel over de COTAN

In Didactief van vandaag verscheen een uitgebreid en grondig, maar bovenal pijnlijk artikel over de COTAN, de Commissie Testaangelegenheden Nederland, waar elke school mee te maken heeft.
Wie daar het fijne van wil weten, moet maar eens 'even' hier kijken ...

zondag 21 juni 2015

Haal meer uit je toetsgegevens


Toetsresultaten, rapporten, schoolverslagen, notulen van gesprekken met kinderen en ouders: hoe neem je op basis van deze grote hoeveelheid data de juiste beslissingen? 
Als je op de juiste manier met deze gegevens omgaat, vormen ze echter een rijke bron van informatie.

Dat bewijst het zeer praktische, helder en aantrekkelijk geschreven boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' dat zojuist is verschenen bij Boom test uitgevers. 
Van harte aanbevolen! 

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
De laatste jaren ligt de focus in het Nederlandse onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken. In toenemende mate wordt van scholen verwacht dat ze van de schoolontwikkeling van leerlingen een systematisch proces maken. Ze worden daartoe ondersteund door leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen. Door een juiste analyse, gebruik en toepassing van de informatie uit diverse systemen kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het verhogen van het leerlingenniveau, het verbeteren van planmatig handelen van leerkrachten (groepsplannen) en het verbeteren van succesvol schoolbeleid.

Optimaal gebruikmaken van informatie in het passend onderwijs
Haal meer uit je toetsgegevens sluit aan bij wat er van scholen wordt gevraagd in het kader van passend onderwijs. Door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie kun je beter in kaart brengen wat iedere leerling aan onderwijs en begeleiding nodig heeft.

Opbouw van het boek

 • Deel A begeleidt de leerkracht aan de hand van vragen, situatiebeschrijvingen en voorbeelden bij het vertalen van data naar een groepsplan. 
 • Deel B biedt intern begeleiders en schoolleiders praktische trainingen om hun team te ondersteunen bij dit proces. 
 • Deel C bevat theoretische toelichtingen op en verdiepingen van de diverse thema’s en gehanteerde begrippen.

Voor wie
Haal meer uit je toetsgegevens is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.

donderdag 18 juni 2015

Wat verwacht de inspectie van de school?


In haar Nieuwsbrief van vandaag maakt de inspectie helder wat zij van scholen verwacht op het gebied van testen, toetsen, registreren en ... wat daarna komt.  
We geven hieronder de integrale tekst van het onderwerp.
In de komende nieuwsbrieven gaan we met enige regelmaat een algemeen onderwerp over het toezicht bespreken. Want wat mag de inspectie van scholen en besturen verwachten? En ook: wat kan een school van de inspectie verwachten? Deze keer over registratie en verantwoording.
 
In de laatste maanden van het schooljaar nemen veel leraren weer toetsen af uit het leerlingvolgsysteem. Mede dankzij gegevens uit deze toetsen krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen in hun groep. Op de meeste scholen start dan ook een intensieve periode van registratie. Scholen maken doorgaans zelf interne afspraken over wat er geregistreerd moet worden, en waar. Maar wat verwacht de inspectie eigenlijk op dat gebied?
 
Signaleren, analyseren en aanpak kiezen en uitvoeren
De inspectie verwacht dat leraren zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen, dat zij over die ontwikkeling nadenken en dat ze daar ook hun handelen op afstemmen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, kunnen leraren zich vragen stellen als: Gaat het goed met deze leerling? Kan het beter en wat kan ik daarin betekenen? Als het niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de leerling, is het van belang te weten hoe dat komt en hoe een leerkracht het onderwijs voor deze leerling daar op kan afstemmen. Kort gezegd: de inspectie verwacht dat leraren signaleren, analyseren, een aanpak kiezen en - vooral - die aanpak uitvoeren.
 
Tijdens het schoolbezoek en het overleg met het bestuur bekijkt de inspectie daarom hoe die cyclus wordt doorlopen op de school. De inspectie stelt geen specifieke vormeisen aan de manier waarop de school zich daar over verantwoordt, zolang de school maar kan aantonen dat niet alleen de procedure op orde is, maar juist ook de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.
Om dat te beoordelen observeren de inspecteurs de lessen, bekijken ze de administratie en voeren ze gesprekken. Voor de inspectie is het daarbij zeker niet nodig dat leraren informatie op verschillende plekken registreren, zolang de informatie maar beschikbaar en inzichtelijk is. Hiermee kan de school het onderwijsproces goed uitvoeren en uitleggen aan de ouders, aan de leerling, aan het bestuur. En inderdaad, ook aan de inspectie.

vrijdag 29 mei 2015

Toetsscores op schoolvaardigheden gelden voor alle leeftijden in de groep. Is dat terecht?

Op het moment dat we een klassikale toets afnemen, kan de leeftijd van de jongste en de oudste leerling wel drie jaar verschillen (!)  
( klik op de afbeelding voor een vergroting)
Is het terecht om daar rekening mee houden bij het beoordelen van de resultaten?                                       
Het meest aansprekende voorbeeld van dit probleem vinden we in groep 1. De leerlingen komen daar in de loop van het jaar binnen (als ze 4 jaar zijn). Aan het eind van groep 1 zitten er dus leerlingen in de groep die bijna 5 jaar zijn èn leerlingen die nog maar net 4 jaar zijn geworden. Dat is op die leeftijd een reusachtig verschil. Stel dat we aan het eind van groep 1 een toets afnemen bij al die leerlingen. Dan kan het toch niet anders dan dat we bij de beoordeling van de resultaten rekening houden met dit grote verschil in kalenderleeftijd?

Het kan nog ‘erger’. Stel dat we in groep 5 een schoolvaardigheidstoets maken en dat er leerlingen in de groep zitten die een klas hebben overgeslagen, terwijl er daarnaast ook nog eens leerlingen zijn die een klas twee keer moesten doen. Het leeftijdsverschil in de groep kan dan wel bijna drie jaar bedragen … (!). En stel nu eens dat een twee jaar jongere leerling dezelfde score haalt dan zijn klasgenoot. Vinden we dat dan even goed?

Bij versnellers en doubleerders hebben we een argument om uit te gaan van de DL en DLE, maar moeten we bij 'gewone' leerlingen (in sommige gevallen) wèl rekening houden met de kalenderleeftijd?

Toen ik het IPMON-leerlingvolgsysteem en later het DLE-LVS maakte, vond ik dat we daar rekening mee moesten houden. Wij deden dat op de volgende manier.
 • We maakten een leerlingprofiel (en groepsprofielen) met daarop de verwachte (gemiddelde) kalenderleeftijd per onderwijsmaand (zie voor het leerlingprofiel de afbeelding hierboven; onderaan ziet u de 'verwachte kalenderleeftijd'.)
 • Wanneer er geen DLE-schalen bij de toetsen voorhanden waren, maakten we die.
 • Bij een score van bijvoorbeeld DLE 25 op DL 25, kon je zeggen ‘prima!’
 • Maar wanneer de leerling t.o.v. de verwachte kalenderleeftijd op dat moment bijvoorbeeld vijf maanden jonger was, zeiden we ‘klasse!’.
 • En wanneer een leerling t.o.v. de verwachte kalenderleeftijd op dat moment bijvoorbeeld vijf maanden ouder was, zeiden we ‘voldoende, maar …’
Verderop in deze blog vindt u informatie over die verwachte (gemiddelde) kalenderleeftijd, onder meer bij  'Afwijking op de DL'.

Wordt er op uw school voldoende rekening gehouden met deze verschillen?