Onderwerpen

maandag 10 maart 2014

Welke Eindtoets kiest U ?Vanaf komend schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor taal en rekenen. Scholen mogen kiezen welke toets zij afnemen.


De centrale eindtoets wordt afgenomen rond 20 april 2015. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor het voortgezet onderwijs. Scholen mogen ook kiezen voor een andere toets dan de centrale eindtoets. Deze alternatieve toetsen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wanneer dat het geval is, kunnen scholen zo’n andere toegelaten eindtoets gebruiken in plaats van de centrale eindtoets. 
Invoeringsjaar
Tijdens een debat over het ontwerp-Toetsbesluit heeft de Tweede Kamer een motie van D66 en CDA aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd het besluit zo aan te passen dat alle scholen in het invoeringsjaar (schooljaar 2014-2015) zelf kunnen kiezen welke eindtoets in dat jaar wordt afgenomen. Uitvoering van deze motie betekent dat het – alleen – in dat schooljaar mogelijk is voor scholen om te kiezen voor het afnemen van de centrale eindtoets, een andere door de minister toegelaten eindtoets, óf een eindtoets uit de Regeling leerresultaten PO.

Dit laatste betreft de volgende eindtoetsen die scholen gebruiken om zich te verantwoorden over de leerresultaten: • Schooleindonderzoek van de vier landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdiensten
 • Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
 • Landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8, te weten:
       
  toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van het Cito


  Schoolvaardigheidstoetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen van Boom test uitgevers*

  Begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering

Scholen zullen binnenkort worden geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken in het schooljaar 2014-2015. 

*) zie voor details hier de achtergrondinformatie