Onderwerpen

donderdag 13 maart 2014

Rapport: toegevoegde waarde van de school niet te berekenen

In dit blog hebt u eerder kunnen lezen dat ik het berekenen van de toegevoegde waarde van een basisschool niet zo zag zitten ... Nu blijkt dat ook de commissie, die een en ander heeft onderzocht, nog niet echt overtuigd is!

De commissie spreekt wel van 'schatten', maar nog niet van bepalen of berekenen:

'De pilot heeft [ook] laten zien dat het mogelijk is om de toegevoegde waarde van scholen te schatten op basis van leerwinstgegevens, die gecorrigeerd worden voor relevante niet-schoolse factoren. De bepaling van toegevoegde waarde is echter nog te complex om deze in bestaande toets- en schoolinformatiesystemen toe te passen. In de pilot zijn twee modellen ontwikkeld die van elkaar verschillen in het aantal toetsmomenten dat in het model wordt opgenomen en daardoor ook in hun gebruiksmogelijkheden verschillen.

1. Het vaardigheidsverschil-model is gebaseerd op de vaardigheidsscores op twee LVS-toetsen uit hetzelfde toetsdomein die als begin- en eindmeting dienst doen. Met dit model zou de toegevoegde waarde geschat kunnen worden over een langere onderwijsperiode waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van gegevens van twee toetsmomenten, bijvoorbeeld met als beginmeting groep 3 en als eindmeting groep 8. Technisch gezien is zo’n vergelijking mogelijk, maar de vraag is echter of dit tot een betekenisvolle interpretatie van toegevoegde waarde leidt. Dit geldt met name als dit model door scholen gebruikt wordt voor opbrengstgericht werken.

2. Het vaardigheidsgroei-model is gebaseerd op vaardigheidsscores van meer toetsmomenten uit hetzelfde toetsdomein. In het geval een school voor alle leerstofgebieden halfjaarlijks alle LVS-toetsen afneemt, kan op deze wijze voor elk leerstofgebied de toegevoegde waarde over nagenoeg alle tussenliggende leerjaren uit de hele basisschoolperiode worden bepaald.

Ofschoon de scholen de uitkomsten van beide modellen op hun waarde weten te schatten, gaat de voorkeur uit naar het vaardigheidsgroei-model. Dit model biedt zowel de mogelijkheid om terug te kijken naar de geleverde toegevoegde waarde, als vooruit te kijken naar de mogelijke ontwikkeling van de toegevoegde waarde. Het vaardigheidsgroei-model kan dus in dienst staan van zowel het schoolverbeterings- als het accountabilityperspectief.'

Hoewel de commissie verklaart dat het bepalen van de toegevoegde waarde eigenlijk (nog) niet mogelijk is, beschrijft ze voor zichzelf (onder '2.') toch enig houvast voor de toekomst: 'het biedt mogelijkheden ...' De vraag blijft echter: hoe?!? Mocht daar ooit iets uitkomen, dan zal dat naar mijn mening beperkt moeten blijven tot het gebruik op schoolniveau. De school kan dan zijn toegevoegde waarde (op welke onvolkomen manier dan ook 'berekend') vergelijken met een 'landelijke norm' om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Vanwege de onvolkomen en risicovolle manier van bepalen van deze toegevoegde waarde, mogen deze cijfers nooit gebruikt worden om scholen de maat te nemen of om ze te plaatsen op ranglijsten.

maandag 10 maart 2014

Welke Eindtoets kiest U ?Vanaf komend schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor taal en rekenen. Scholen mogen kiezen welke toets zij afnemen.


De centrale eindtoets wordt afgenomen rond 20 april 2015. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor het voortgezet onderwijs. Scholen mogen ook kiezen voor een andere toets dan de centrale eindtoets. Deze alternatieve toetsen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wanneer dat het geval is, kunnen scholen zo’n andere toegelaten eindtoets gebruiken in plaats van de centrale eindtoets. 
Invoeringsjaar
Tijdens een debat over het ontwerp-Toetsbesluit heeft de Tweede Kamer een motie van D66 en CDA aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd het besluit zo aan te passen dat alle scholen in het invoeringsjaar (schooljaar 2014-2015) zelf kunnen kiezen welke eindtoets in dat jaar wordt afgenomen. Uitvoering van deze motie betekent dat het – alleen – in dat schooljaar mogelijk is voor scholen om te kiezen voor het afnemen van de centrale eindtoets, een andere door de minister toegelaten eindtoets, óf een eindtoets uit de Regeling leerresultaten PO.

Dit laatste betreft de volgende eindtoetsen die scholen gebruiken om zich te verantwoorden over de leerresultaten: • Schooleindonderzoek van de vier landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdiensten
 • Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
 • Landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8, te weten:
       
  toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van het Cito


  Schoolvaardigheidstoetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen van Boom test uitgevers*

  Begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering

Scholen zullen binnenkort worden geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken in het schooljaar 2014-2015. 

*) zie voor details hier de achtergrondinformatie