Onderwerpen

zaterdag 6 oktober 2012

Kritiek op DLE's weerlegdIn het septembernummer 2012 van het Tijdschrift voor Remedial Teaching is een artikel* gepubliceerd:
Nuttig normsysteem onterecht onder vuur.
In dit artikel bespreken DLE-deskundigen de voornaamste kritiekpunten op het gebruik van DLE’s. Zij betogen dat veel van deze kritiek onterecht is, omdat deze is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van wat een DLE precies is. 


De auteurs, Gerard Melis, Paul Oosterveld en Johan Schokker rekenen in het artikel grondig af met alle onjuiste opvattingen over DLE’s en met alle foute beweringen die daar vervolgens uit voortvloeien.

Het grootste misverstand dat zij uit de weg ruimen is de opvatting dat DLE’s uitgaan van de veronderstelling dat scores op een toets in de tijd lineair toenemen en voor alle leerlingen eenzelfde verloop hebben.

Dat doen DLE’s namelijk helemaal niet! DLE’s zijn immers normscores en pretenderen daarom een beschrijving te geven van de norm en niet van het leertraject van de individuele leerling. Omdat een toets vaak op meerdere momenten in een schooljaar is genormeerd, ontstaan er –door middel van interpolatie- wel mogelijkheden om die normen weer te geven in de tijd, zodat je kunt aangeven welke score je op welk moment mag verwachten. Maar dat hoeft natuurlijk niet lineair te zijn. En dat alle leerlingen die ontwikkeling in eenzelfde tempo doormaken slaat ook nergens op.

Verder gaan ze in op de kritiek dat DLE’s soms bodem- en plafondeffecten kennen, waardoor aan het begin en aan het einde van de schaal kleine scoreverschillen aanzienlijke verschillen in DLE’s tot gevolg hebben.

Dat heeft echter niets met DLE’s te maken! Dat is namelijk een gebrek van de toets en geldt voor alle soorten normschalen die bij die toets worden gemaakt.

Ook besteden ze aandacht aan de merkwaardige bewering dat wanneer er bij een leerling een herhaalde leerachterstand van bijvoorbeeld 5 DLE’s wordt vastgesteld er de indruk kan ontstaan dat er geen vooruitgang wordt geboekt. Tsja, moet je dat nog bestrijden, zou ik zeggen. Volgens mij weet elke leerkracht wel dat dit niet zo is. Kijk maar even naar het onderstaande

DL
DLE
Leerachterstand
Leerrendement
15
10
5
66
20
15
5
75
25
20
5
80
30
25
5
83

De leerachterstand is inderdaad elke keer 5, maar het niveau gaat wel van 10 naar 25!
Bovendien stijgt het (totale) leerrendement van 66 naar 83; tussen de toetsen is dat zelfs 100%!

Zo geven de auteurs vele voorbeelden waaruit blijkt dat de kritiek op DLE’s voornamelijk gebaseerd is op verkeerde interpretaties en onjuiste aannames.

Boeiend zijn ook de voorbeelden waaruit blijkt dat het ontzettend verhelderend is meerdere normsoorten te gebruiken bij de beoordeling van de behaalde scores.
Zo kan bij de ene schaal de toestand ongewijzigd lijken, terwijl de andere een duidelijke verslechtering te zien geeft.

Kortom: het lezen van het artikel wordt van harte aanbevolen! Ook de uitgebreide versie, die in het DLE Boek zal worden opgenomen, is zeer verhelderend en neemt alle kritiek weg.

Zie ook: Geschiedenis van de DLE's

*) Tijdschrift voor Remedial Teaching, jrg. 20-2012, nr. 4, blz. 30-33): Nuttig normsysteem onterecht onder vuur

woensdag 3 oktober 2012

Einde aan oefenen met de Drempeltest?
Ondanks het feit dat er over het algemeen wel het besef  is dat oefenen voor een bepaalde intelligentietest niet verstandig is, zijn er toch velen die de verleiding niet kunnen weerstaan. Temeer, omdat dit oefenen op internet wordt aangeboden.
Omdat ik van de Drempeltest ben, houd ik dat aanbod op internet een beetje in de gaten.
Af en toe is er wel eens een contact met zo’n aanbieder, maar meestal resulteert dat niet in het staken van het aanbod.
Het beste is, om daar waar het kan en zinvol is, duidelijk te maken dat oefenen met de Drempeltest niet verstandig is.

En … het lijkt te helpen! Eén van de aanbieders is http://drempeltest.com en als je daar nu op klikt, zie je:

Heeft de aanbieder de moed opgegeven? Is het niet meer rendabel? Is er sprake van voortschrijdend inzicht? Is dit het gevolg van de acties tegen dit oefenen?
Dat laatste zou zomaar kunnen, want via Google vind je bij het aanbod voor het oefenen met de Drempeltest ook altijd meteen de waarschuwing dit niet te doen:
Laten we hopen dat deze trend zich voorzet. Voor de volledigheid geven we hieronder nog even de bezwaren tegen het oefenen met de Drempeltest.

De redenen om niet te oefenen met de Drempeltest op een rij:

- vertekend schooladvies
: de normen (vergelijkingsgegevens) van de Drempeltest zijn gebaseerd op leerlingen die allemaal onvoorbereid (d.w.z. zonder vooraf te oefenen) de Drempeltest hebben gemaakt. Als een leerling voorafgaand aan de testafname heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven, kan dit uiteindelijk een vertekend schooladvies tot gevolg hebben. Het schooladvies is dan te hoog. Dit lijkt misschien positief, maar dat is het juist niet: met een te hoog advies zal de leerling niet op de juiste plek terechtkomen, wat voor het kind schadelijke gevolgen kan hebben.

- inzicht op basis van een nieuw soort opgaven: de Drempeltest is een aanlegtest/intelligentietest. Dit betekent dat de Drempeltest de mogelijke schoolprestaties meet, en niet de feitelijke schoolprestaties (die door schoolvorderingentoetsen worden gemeten). De Drempeltest meet dus wat een leerling in huis heeft. Als intelligentietest doet de Drempeltest vooral een beroep op inzicht. Het uitgangspunt is daarbij de leerling zoveel mogelijk een nieuw soort problemen en opgaven voor te leggen, opgaven die dus zo min mogelijk een beroep doen op aangeleerde kennis. Oefenen met soortgelijke opgaven staat dus haaks op dat uitgangspunt van de test en kan resulteren in een vertekend advies: de leerling wordt op een verkeerd niveau ingeschat en krijgt een te hoog schooladvies.

- oefenen tijdens testafname: voorafgaand aan elk onderdeel worden tijdens de testafname oefenvoorbeelden gemaakt en besproken. De leerlingen mogen dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de afname van het betreffende onderdeel begonnen en proberen de leerlingen in de daarvoor gestelde tijd zoveel mogelijk opgaven te maken. Het is dus helemaal niet nodig om te oefenen!

Kortom: oefenen met de Drempeltest kan uw kind een vertekend schooladvies opleveren. De uitslag van de Drempeltest en het op basis daarvan gegeven schooladvies zijn alleen betrouwbaar indien de leerling niet van tevoren heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven.