Onderwerpen

woensdag 8 september 2010

'Rekenschrik' nodig in VMBO/LWOO


Een kwart van de VMBO/LWOO-leerlingen in leerjaar 1 (gemiddelde leeftijd 13 jaar – april) blijkt een vaardigheids-niveau (m.b.t. hoofdrekenen/automatiseren) te hebben dat overeenkomt met dat van de basisschoolleerlingen in groep 5 (gemiddelde leeftijd 9 jaar – april).


Rob Wennink publiceerde het afgelopen jaar resultaten van zijn onderzoek in het kader van zijn studie ‘Master (SEN) dyscalculie’ onder de naam: ‘Rekenbeleid binnen het VMBO (College de Brink). Met als onderzoek: Referentiekaders binnen het VMBO’.

Bij dat onderzoek maakte hij naast de DLE-TEST Rekenen/Wiskunde ook gebruik van de Tempo Test Rekenen (T.T.R.).

Hij constateerde daarbij dat van de honderd onderzochte VMBO/LWOO-leerlingen (leerjaar 1) ruim 25% nog niet het rekenniveau van eindgroep 5 basisonderwijs bleek te hebben.

M.a.w. een kwart van de VMBO/LWOO-leerlingen in leerjaar 1 (gemiddelde leeftijd 13 jaar – april) blijkt een vaardigheidsniveau (m.b.t. hoofdrekenen/automatiseren) te hebben dat overeenkomt met dat van de leerlingen in groep 5 (gemiddelde leeftijd 9 jaar – april) van het basisonderwijs. Daar zit vier (leer)jaren tussen … (!).

Je zou zeggen dat dit soort feiten, die zich natuurlijk niet alleen op College de Brink voordoen, bij de leraren wiskunde tot de nodige actie leiden.
Uit het rapport ‘Basisvaardigheden rekenen in het voortgezet onderwijs’ van de onderwijsinspectie blijkt echter dat onbekendheid van de meeste leraren wiskunde met de specifieke rekenproblemen van hun nieuwe leerlingen een belemmering vormt voor het realiseren van een doorgaande lijn in de praktijk van het onderwijsleerproces. Tweederde van de leraren wiskunde beschikt namelijk niet over gegevens van de precieze rekenachterstanden van hun nieuwe leerlingen, terwijl deze informatie (voor zover het algemene rekenvaardigheden betreft) meestal wel door de basisschool is doorgegeven ... Wanneer de leraren wiskunde onvoldoende zicht hebben op de mate waarin en de wijze waarop hun nieuwe leerlingen rekenachterstanden hebben, zullen zij zich onvoldoende professioneel bewust zijn van de problemen waarmee de betreffende leerlingen met rekenachterstanden te maken hebben. Dat lijkt mij onwenselijk ...

Een simpele en doelmatige manier om hier iets aan te doen is de volgende: neem voor alle leerlingen in leerjaar 1 van het VO een kwartiertje (klassikaal) de tijd om de SchoolVaardigheidsToets Hoofdrekenen* af te nemen (afnametijd: 5 min.). Dat moet te doen zijn ... Uit de resultaten zal snel blijken hoe de vlag erbij hangt.

Wanneer dat tot dezelfde resultaten leidt als op College de Brink, hetgeen verwacht mag worden, zal de gewenste professionele bewustwording zeker tot stand komen.
Als je hier niet van schrikt …

*) Voor signalering is dit de opvolger/vervanger van de T.T.R.