Onderwerpen

dinsdag 10 november 2009

Cito in de Cotan, is dat verstandig?


De laatste tijd komt op deze plek de COTAN nogal eens ter sprake. Meestal heb ik dan (pittig) commentaar …
Dat is niet omdat ik een ‘COTANhater’ ben, integendeel: we mogen blij zijn dat er in ons land tenminste één club is, die zich inspant om onze testen te beoordelen.
Echter, ik vind dat sommige dingen beter kunnen of anders moeten.

De COTAN is vaak niet mals met kritiek. Vaak terecht, maar naar mijn mening soms onterecht. Hoe dan ook, je mag van een commissie als de COTAN verwachten dat ze eenduidige uitgangspunten hanteert en dat ze elke test op dezelfde manier beoordeelt.
Dat lijkt soms niet het geval ...

Onlangs is door de COTAN beoordeeld de ‘Intelligentietest, groep 8’ van het Cito. Voor ‘Normen’ geeft de COTAN het oordeel ‘Goed’ met de volgende voetnoot:

1) De normgroep is gebaseerd op een representatieve steekproef van leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs en niet op een doorsnede van alle Nederlandse kinderen in de betreffende leerjaargroep.

Niet lang geleden werd door de COTAN onze ‘Drempeltest’ beoordeeld. Bij de eerste indiening was ook bij ons het SBO niet in de normgroep vertegenwoordigd. De normen werden door de COTAN als onvoldoende beoordeeld. Een zinsnede uit de toelichting bij die beoordeling:

‘Echter, wanneer men de pretentie heeft intelligentie te meten en men wil dit weergeven in een IQ-score dan betekent dit dat de normgroep per definitie een afspiegeling moet zijn van alle kinderen in Nederland van een bepaalde leeftijd of een bepaald leerjaar.
De IQ-score van 100 verwijst immers naar het landelijk gestandaardiseerde gemiddelde.
In dat geval kan men zich dus niet tot het basisonderwijs beperken, maar dient men ook leerlingen van het speciaal onderwijs naar evenredigheid in de normgroep op te nemen.’

Doet men dit niet, zegt de COTAN, dan wordt het IQ van de leerlingen onderschat.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de test moeilijk/niet te gebruiken is in het kader van de verwijzing naar het PrO en LWOO: er zouden op basis van de uitslag méér kinderen voor verwijzing in aanmerking komen dan nodig is.
Daarom hebben we bij de geactualiseerde normen van de ‘Drempeltest’ wèl leerlingen uit het speciaal onderwijs naar evenredigheid opgenomen in de normgroepen èn gebruiken we de IQ-score.

Gelet op noot 1) bij de uitslag van de ‘Intelligentietest, groep 8’ heeft het Cito dat dus niet gedaan. Dat is op zich geen probleem, als je dan maar niet de term IQ gebruikt.
Maar … dat doet het Cito wel (!)

Waarom ziet de COTAN dit dan toch door de vingers en krijgt de test zelfs een kwalificatie ‘Goed’ voor de normen?

Pikant is in dit geval het feit dat een van de auteurs van de test -namens het Cito- lid is van de COTAN. Natuurlijk komt het vaker voor dat de COTAN mede-commissieleden de maat moet nemen. Ik neem aan dat men daar zorgvuldig mee omgaat, maar de COTAN maakt zich daarmee wèl kwetsbaar. Zeker als men soortgelijke tests verschillend behandelt ...

Ik stel voor: óf alle testuitgevers/auteurs zijn vertegenwoordigd in de COTAN óf geen van alle. Het laatste is natuurlijk het beste; hoeven ze elkaars (of nog erger hun eigen) testen niet te beoordelen …