Onderwerpen

maandag 19 januari 2009

Inspectie gebruikt DLE - LVS


In het in september 2006 gepubliceerde Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs lezen wij het volgende:


‘De hoofdinspecteur heeft bevestigd dat de inspectie de toetsen van het DLE-LVS van Boom test uitgevers kan gebruiken om de tussentijdse en eindopbrengsten vast te stellen.’

Daar zijn we blij mee! Omdat de toetsen van Boom test uitgevers puur voor de praktijk zijn ontwikkeld, werd er in de verantwoording minder uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop de toetsen zijn ontstaan. Hoewel aan de kwaliteit niet werd getwijfeld, voldeden ze daardoor niet aan de beschrijvingseisen van de COTAN. De Inspectie van het Onderwijs vindt echter dat toetsen daar in principe wél aan moeten voldoen. Boom test uitgevers ging de toetsen daarop herschrijven, zonder dat er aan de constructie, de inhoud, de wijze van afnemen en de normen iets veranderde. Nu op dit moment eerste toetsen door de COTAN als voldoende tot goed zijn beoordeeld (en dus tóch goed blijken te zijn), acht de Inspectie van het Onderwijs de tijd rijp om de rest het voordeel van de twijfel te geven. Het laten beoordelen van toetsen door de COTAN is een langdurig en moeizaam proces. De verwachting is dat de resterende toetsen in de loop van 2009 door de procedure zijn en eveneens als voldoende tot goed worden beoordeeld.

‘De inspectie acht het van belang dat scholen betrouwbare, valide en genormeerde toetsen gebruiken. Of dit toetsen zijn die het resultaat uitdrukken in deviatiescores of in didactische leeftijdsequivalenten is op zichzelf niet relevant.’

Daar zijn we blij mee! Lange tijd is de toetswereld gedomineerd door de ‘deviatiedenkers’. We bedoelen dat niet hatelijk, maar er werd vanuit die optiek niet al te positief geoordeeld over de alternatieve benadering van de DLE’s. Natuurlijk zijn er kanttekeningen te plaatsen bij DLE’s; men moet er verstandig mee omgaan. Aan de andere kant zijn ook de deviatieschalen niet vlekkeloos. Zo kan er in groep 8 tussen de zwakste én de beste E-leerling wel DRIE leerjaren niveauverschil bestaan (!). Wat zegt zo’n E dan nog? Dan komen de DLE's dichter bij 'de waarheid' ...

‘Nadrukkelijk moet worden vermeld dat de Drempeltest van Boom test uitgevers niet geschikt is om te oordelen over de eindopbrengsten, omdat de toets de schoolvorderingen onvoldoende in beeld brengt. Als de school naast de Drempeltest beschikt over DLE-toetsen voor rekenen/wiskunde en begrijpend lezen, kunnen de eindopbrengsten daarmee worden beoordeeld.’

Klopt! De Drempeltest zegt (nagenoeg) niets over het schoolvaardigheidniveau. De Drempeltest meet wat erin zit en niet wat eruit komt, zoals de Cito Eindtoets doet. Vaak zien we de Drempeltest dan ook gebruikt náást de Cito Eindtoets (of naast de toetsen van het LVS) om na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit. Dan kun je pas écht iets zeggen over de opbrengst van het onderwijs. Alleen de school die eruit haalt wat erin zit, verdient een voldoende oordeel.

Zie ook: Kritiek op DLE's weerlegd